ทีปรึกษา รมช.ศธ. มอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ

663144.JPG

พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์แก่โรงเรียนแข่งขันสูงทั่วประเทศ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมอะเดียรติค พาเลช กรุงเทพฯ ที่ปรึกษารมช. ศธ. กล่าวสรุปใจความว่า เพื่อให้นโยบายดั่งกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี ได้ดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและกำหนดรูแบบการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองตามนโยบายที่สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และได้อมรบวิทยากรแกนนำในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง พร้อมทั้งยังได้จัดทำเอกสารเป็นแนวทางสำหรับเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และครูผู้สอนในการนำโนบายดังกล่าวสู่การปฏิบัติในระดับห้องเรียนด้านแนวการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสำนึกความเป็นไทย แนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติ

21 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: