หน่วยงาน สพป. ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗

สพม.๒๙ ร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา

662805.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒๙ อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ โดยนายศักดิ์ระพี สีมาวัน พร้อมด้วย นางบุษบง พุฒพรหม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ เป็นตัวแทน ร่วมกับเครือข่ายภาคีภาครัฐและเอกชน ได้จัดผ้าป่าสามัคคี เพื่อถวายบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนโครงการสืบสานตำนานคุณทวดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกหลานชาวอุบลและสมทบกองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ และร่วมพิธีวางขันหมากเบ็งเพื่อเชิดชูเกียรติและรำลึกหม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา พร้อมได้รับความเมตตาจากพระราชธีราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และได้รับเกียรติจาก นายสุรพันธ์ ดิสสะมาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ อุโบสถวัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี….บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว http://www.facebook.com/profile.php?id=100000529235435

โครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU

ด้วย คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดโครงการเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ : Green Economics@SciKU ณ คณะวิทยาศาสร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อปลูกฝังความรักในธรรมชาติและแผ่นดินเกิดให้แก่เยาวชน เพื่อการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและพัฒนาสิ่งที่มีในธรรมชาติสู่การใช้ประโยชน์ การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีใหม่ นอกจาก นี้นักเรียนยังมีโอกาสที่จะเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของทุกภาควิชา ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการประกวดโครงงาน/นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์และการแข่งขันการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนนำความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิดองค์ความรู้

ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2557 ณ ชั้น 1 อาคาร 45 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนร้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา ›

ผอ.สพป.น่าน เขต 2 มอบนโยบาย

662643.JPG

นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมชมพูภูคา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้มอบนโยบาย และข้อราชการ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

โดยมีการนำนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากที่ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา แจ้งให้กับผู้บริหารสถานศึกษาได้นำสู่การปฏิบัติ และทั้งนี้ได้แจ้งกำหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ใน 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2. การพัฒนาคุณภาพครู 3. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร เพื่อให้ผู้เรียน เก่ง ดี มีสุข เก่ง อยู่ใน 10 อันดับแรกของประเทศในการทดสอบต่าง ๆ ดี ผู้ปกครอง พึงพอใจ สังคมชื้นชม มีสุข นักเรียนประสบความสำเร็จ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

20 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: