เผยแพร่ผลงาน-รายงานหนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ชื่อเรื่อง รายงานหนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน นางสาวอรัญญา ภาณุพินทุ

ปีที่ศึกษา 2555 – 2556 บทคัดย่อ การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน

ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 16 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด และการทดสอบประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 89.60 / 86.04 ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ด้านรูปเล่ม และการพิมพ์ ด้านเนื้อหา ด้านภาพประกอบ ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ‹ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย โดยกลุ่มสาระการเรียนร้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รับสมัครครูอัตราจ้าง จำนวน 3 อัตรา เผยแพร่ผลงาน นางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ) ›

จันทร์, 20 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: