หน่วยงาน สพป. ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗

บิ๊กซีสตูล มอบทุนการศึกษาเพิ่มคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล

662483.JPG

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ที่บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล นายเดชรัฐ สิมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบิ๊กซี ประจำปี 2557 ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่เรียนดี มีความประพฤติดี ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 45 ทุน ทุนละ 3,000 บาท รวมมูลค่า 135,000 บาท (ทุนต่อเนื่องปี 2556-2558) โดยมีนายอนุรักษ์ เพิ่มศรี ผู้จัดการบิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล และนายกอเฉ็ม หมีนเหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ร่วมมอบทุนดังกล่าว

มูลนิธิบิ๊กซี ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้บิ๊กซีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสตูล ดำเนินการมอบช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนในจังหวัดสตูล โดยประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้ทุนต่อเนื่องจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณสมบัติ คือ มีผลการเรียนอยู่ในระดับ 2.5 ขึ้นไป ความประพฤติดี พ่อแม่ยากจน เพื่อให้เด็กและเยาวชนจังหวัดสตูลที่ด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดี มีกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดสตูลและประเทศชาติในอนาคต

สำหรับปี2557 เป็นการมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จนนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ด้านนายเดชรัฐ สิมศิริ กล่าวว่า ในการดูแลคุณภาพชีวิตนักเรียนสตูล จะเร่งให้ทุกโรงเรียนในจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้แนวทางของหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้นักเรียนได้มีอาหารทานวันทานอย่างอิ่มท้องทุกมื้อ เพื่อจะได้มีกำลังกายและกำลังสมองในการศึกษาเล่าเรียนอย่างมีคุณภาพ ส่วนปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยของสังคมในปัจจุบันซึ่งต้องเฝ้าระวังในเด็กและเยาวชน จะให้โรงเรียนดำเนินการโครงการ To be number one เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักทักษะในการป้องกันยาเสพติด ทั้งนี้ จะให้ทุกหน่วยงานร่วมกันปลุกกระแสสังคมด้วยการให้สวมเสื้อสีส้มสัญลักษณ์ To be number one ในทุกวันพฤหัสบดี

เผยแพร่ผลงาน นางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร(สุขล้อมอุทิศ)

เรื่องที่ศึกษา : เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้ศึกษา : นางสาววลัญลักษณ์ ชูกลิ่น ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนคลองต้นไทร

(สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร

ปีที่ศึกษา : 2556 บทคัดย่อ การสร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน 3) เปรียบเทียบทักษะการรำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยเอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) สำนักงานเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 33 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินทักษะการรำ ผลการศึกษาพบว่า

1. เอกสารประกอบการสอนรำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม ที่สร้างขึ้น โดยประสิทธิภาพมีค่าเท่ากับ 81.11/88.48 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการสอน รำวงมาตรฐาน เพลงดอกไม้ของชาติ และเพลงหญิงไทยใจงาม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 27.00 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1..25 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนโดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 19.73 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.39

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทักษะการรำก่อนเรียน และคะแนนทักษะการรำ หลังเรียนแตกต่างกันจริง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนนทักษะการรำหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 25.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 1.27 สูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 14.21 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีค่าเท่ากับ 2.03 รายงานผลการพัฒนากิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ช ›

18 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: