สพป.ยะลา ๑ จัดสัมมนาและศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร

661210.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ จัดโครงการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานพหุวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน แล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังในการทำงานให้กับบุคลากรในองค์กรซึ่งจะทำให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อนำไปใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๗-๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรในสำนักงาน รวม ๔๒ คน ไปชมปราสาทหินพิมาย กราบย่าโมเมืองโคราช ชมบั้งไฟพญานาค จังหวัดหนองคาย ชมหมู่บ้านนาข่า ตลาดผ้าไหมคุณภาพ หนึ่งในสินค้า OTOP ห้าดาวประจำจังหวัดอุดรธานี และไปศึกษาพหุวัฒนธรรมประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมืองเวียงจันทร์ เมืองวังเวียง“กุ้ยหลินเมืองลาว” เมืองที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ และชมเมืองหลวงพระบาง “เมืองที่ได้รับการอนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุดในเอเชียอาคเนย์” เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก

15 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: