นางอภิรมย์ เป็นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต ๓ รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๗

658230.JPG

นางอภิรมย์ เป็นสุข เกิดวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๐๒ อายุ ๕๕ ปี

วุฒิการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารการศึกษา) จากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสัตหีบ หมู่ ๒ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ๓๓ ปี

การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ จรรยาบรรณข้อที่ ๒ ผู้บริหารการศึกษา ต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติได้ดังนี้ ภาคภูมิใจในความเป็นครูและองค์กรวิชาชีพครู พัฒนาตน พัฒนาคน และพัฒนางานโดยยึดประโยชน์ของส่วนรวม ส่งเสริมให้คณะครูปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีความรับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กร สร้างศรัทธาให้เกิดแก่บุคคลทั่วไปให้ศรัทธาในวิชาชีพครู ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี ๒๕๕๕ รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ปี ๒๕๕๖

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจำปี ๒๕๕๖ เหรียญทองระดับชาติ ส่งเสริมคณะครูให้ได้รับรางวัลและวิทยฐานะสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการพัฒนานักเรียนที่บกพร่องด้านการเรียนรู้อย่างมีความสุขและมีคุณค่าในตนเอง ส่งผลให้ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับชาติ การทำบายศรีปากชาม

๒ ปี ต่อต่อกัน (๒๕๕๕-๒๕๕๖) และรางวัลเหรียญเงิน Science show ม.๑-๓ ระดับชาติ ปี ๒๕๕๕ และร่วมงานวันครูทุกปีตั้งแต่เริ่มรับราชการจนถึงปัจจุบันไม่เคยขาด

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: