KABANG MODEL

657965.JPG

มีเสียงบอกต่อกันมาว่าโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนหนึ่งในเครือข่ายละงู 1 บริหารจัดการโรงเรียนได้อย่างน่าประทับใจ ทั้งครูทั้งเด็กและผู้ปกครองประสานความร่วมมือทำงานกันอย่างมีความสุข และที่สำคัญผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้นด้วย ฟังคำบอกต่อแล้วอดไม่ได้ที่ต้องไปซุ่มดูว่าเขามีดีอะไรกัน

โรงเรียนที่กล่าวถึงข้างต้นคือ “โรงเรียนบ้านกาแบง” โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู 7 คน และมีนักเรียนเพียง 85 คน คนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพทำการประมงพื้นบ้านและเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว ในอดีตชุมชนนี้การคมนาคมไม่ค่อยสะดวกเข้าข่ายที่เรียกว่าถิ่นทุรกันดาร ส่งผลให้โรงเรียนขาดแคลนครูและร้างผู้บริหารโรงเรียนอยู่หลายช่วง ทัศนคติของชุมชนต่อการศึกษาเพียงเพื่ออ่านออกเขียนได้ชุมชนให้ความสำคัญต่อการประกอบอาชีพมากกว่าการเรียนหนังสือ

แล้วทำไมโรงเรียนบ้านกาแบงจึงมีคนกล่าวถึงขนาดนี้ คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจใครหลายคนวันที่ 30 ธันวาคม 2554 คุณสุรเดช แสงจันทร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาแบง ผู้อำนวยการคนใหม่พกความตั้งใจจากสงขลามาล้นใจ ด้วยอุดมการณ์ในการทำงานที่ว่า “มีความมุ่งมั่น จริงจัง จริงใจในการพัฒนา สร้างโอกาสและความก้าวหน้าเพื่อคุณภาพของผู้เรียนที่ดีกว่า” เริ่มแรกได้ศึกษาพื้นที่ วิเคราะห์บริบทโรงเรียนและชุมชน หวังที่จะพัฒนาศักยภาพโรงเรียนและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นที่นี่ให้จงได้ จึงสร้างวัฒนธรรมใหม่ในการทำงานให้แก่เพื่อนครูโดยใช้กระบวนการทำงานด้วยระบบคิดเชิงวิจัย ปลุกพลังและแรงจูงใจเพื่อนร่วมงานไม่ให้ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรคทุกด้านสร้างความสัมพันธ์กลมเกลียวอย่างแน่นแฟ้นในหมู่คณะครูและชุมชนให้ทุกคนมีจิตสำนึกในการทำงาน ทุกคนเปรียบเหมือนฟันเฟืองที่แข็งแกร่งขององค์กรที่จะช่วยกันขับเคลื่อนโรงเรียนสู่การพัฒนา ภายใต้รูปแบบที่เรียกว่า “KABANG MODEL”

“KABANG MODEL” เป็นนวัตกรรมการบริหารที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางานของโรงเรียนบ้านกาแบง ประกอบด้วยหลักการทำงาน 5 ด้าน

K ¬– Knowledge การสร้างองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งนับเป็นปัจจัยนำเข้าที่มีส่วนสำคัญต่อการวางแผนตามหลักการจัดการความรู้ (Knowledge management)

A – Attitude การสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กร ทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีมีส่วนสำคัญต่อการนำความรู้สู่การปฏิบัติ

B – Balance การสร้างดุลยภาพ บริหารจัดการอย่างเป็นธรรม เป็นกลางและมีความสอดคล้องสมดุลกับบริบทของโรงเรียน

A – Ambitious ความทะเยอทะยานในการทำงานหรือการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

N – NetworK การสร้างเครือข่ายความรู้ที่สามารถเชื่อมโยงภายในสถานศึกษาและพัฒนาสู่การเชื่อมโยงความรู้จากภายนอกสถานศึกษา

G – Good teamworK การมีทีมงานที่ดี มีเป้าประสงค์ร่วมกันและพัฒนางานสู่ความสำเร็จร่วมกัน

ครูศุภวัลย์ ชูมี ซึ่งเป็นกำลังหลักคนหนึ่งของโรงเรียนกล่าวว่า “นวัตกรรมการบริหาร “KABANG MODEL” เป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อสร้างนักเรียนให้ “เก่ง ดี มีสุข” (Smart Kind and Happy)

ผลจากการทำงานอย่างทุ่มเททั้งผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและชุมชน ตามรูปแบบข้างต้น การันตีด้วยรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับโซนภูมิภาคเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ อันดับที่ 1 ระดับดี

ขอชื่นชมกับความสำเร็จที่ทุกคนช่วยกันสรรค์สร้างอย่างทุ่มเทและขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสรรค์สร้างสิ่งดี ๆ เพื่อเด็กไทยและสังคมไทยต่อไป.

นำเสนอโดย นายอาดุล สานิง ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพป.สตูล

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: