เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนายมานัส เวียงวิเศษ

มานัส เวียงวิเศษ (2557). การรายงานผลการดำเนินโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝันของนักเรียน

โรงเรียนกลันทาพิทยาคม. บุรีรัมย์ : โรงเรียนกลันทาพิทยาคม. บทคัดย่อ การประเมินในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการรักการอ่าน สานสู่ฝันของนักเรียนโรงเรียนกลันทาพิทยาคม ใน 4 ด้าน ด้านบริบท (Context Evaluation) ด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) และด้านผลผลิต (Product Evaluation) โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model ของสตัฟเฟิลบีมและคณะ ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย กิจกรรมสมุดรักการอ่าน สานปัญญา ห้องสมุดมีชีวิตสร้างนักคิดยอดนักอ่าน สารพันปัญหา ลีลาภาษาไทย สุภาษิตไทยประจำสัปดาห์ เสียงตามสาย “ บอกกล่าวเล่าขาน ” หมอภาษา เยียวยาผู้ป่วยคำ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ พลิกสื่อนวัตกรรมและบอกแจ้งเคลื่อนไหวป้ายนิเทศนำทาง ส่วนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ฝ่ายบริหารและครูผู้สอน จำนวน 21 คน คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15 คน นักเรียนจำนวน 407 คน และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 407 คน

สรุปผลการประเมิน

ผู้ประเมินได้ทำการสรุปผลการประเมินได้ดังนี้

1. การวิเคราะห์การประเมินด้านบริบทเกี่ยวกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการมีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

2. การวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าที่ใช้ในของโครงการ

3. ผลการวิเคราะห์การประเมินความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการ มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

4. ผลการวิเคราะห์การประเมินด้านผลผลิตของโครงการโครงการ มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

5 ผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการของนักเรียน มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านรูปแบบการจัดกิจกรรมในภาพรวม มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านบรรยากาศในการร่วมกิจกรรม มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมมีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก และด้านการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันมีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการประเมินด้านความพึงพอใจต่อโครงการของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน มีผลการดำเนินการอยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับนิสัยรักการอ่านของนักเรียน พบว่า มีนิสัยรักการอ่าน ร้อยละ 70.16 ‹ Preparations for Packaging Kitchen Appliances ประกาศสอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารเรียนประกอบ โรงเรียนสระกะเทียมวิทยาคมฯ ›

จันทร์, 6 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: