นายวินัย คุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๒

659356.jpg

ประวัติ ประสบการณ์และผลงาน วิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ประวัติการศึกษา

-ระดับปริญญาตรี วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จากวิทยาลัยครูสุราษฎร์ธานี

-ระดับปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประวัติการรับราชการ

ปี 2521 ครู 1 ระดับ 1 โรงเรียนบ้านนาลึก อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2523 ครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านหัวว่าว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านพละ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปี 2533 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ปี 2534 ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาหวาน อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2536 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2539 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร

ปี 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนมาบอำมฤต อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ประสบการณ์

-ผู้แทนครูในคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชุมพร (กปจ.)

ปี 2544-2546

-ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบของสภาการศึกษา (สกศ.)

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1

-ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

ปี 2553-ปัจจุบัน

-ประธานเครือข่ายถานศึกษาปะทิว ปี 2554-ปัจจุบัน

-วิทยากรพี่เลี้ยงตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 22 ปี 2553

-เคยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ผลงานดีเด่น

-รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดเล็ก ปี 2539

-ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้บริหารสถานศึกษาต้นแบบ ปี 2540

ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

-รางวัลโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2550

-รางวัลโรงเรียนสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ

-รางวัลนักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรม ระดับประเทศ ปี 2551

-รางวัลเหรียญทอง ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ของคุรุสภา

ด้านการจัดการและบริหารการศึกษา ปี 2551

-รางวัลสถานศึกษาที่มีผลการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น

-รางวัลโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน ปี 2552

-สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเกียรติคุณ

ให้ชนะการประกวดส้วมสุขสันต์ ปี 2553

-รางวัลโรงเรียนเครือข่ายเชฟรอน “พลังใจ พลังคน” ปี 2553

-ได้รับคัดเลือกจาก สกสค.ให้เป็น “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา”

ปี 2554

-รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS “ผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยม”

ระดับเหรียญทอง ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2554

-รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ การประกวดธนาคารขยะรีไซเคิล ปี 2554

-รางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ปี 2554

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนศูนย์อาเซียนศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

-ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาต้นแบบฝึกประสบการณ์ให้กับ

ผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้ง

ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาของสถาบันพัฒนาครู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา (สค.บศ.) ปี 2555

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่การศึกษา

-รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (World – Class Standard School)

ปี 2555

-นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศในการแข่งขันทักษะวิชาการ

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 2556 จำนวนหลายกิจกรรม

-รางวัลครูดี CPNI AWARDS ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2556

-ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยในโรงเรียน

-รางวัลโครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ในพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

-โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ปี 2556

-รองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง OBEC AWARDS

-ผลการสอบ O-Net ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556

มีค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ

-ครูผู้สอนได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ” ระดับประเทศ ปี 2557

-รางวัลชนะเลิศระดับเขตตรวจราชการ โครงการ “Read Thailand :

อ่านเถิด…เด็กไทย อ่านถวายเจ้าฟ้านักอ่าน” ปี 2557

-รางวัลยอดครูผู้มีอุดมการณ์ ระดับจังหวัด โครงการตามรอยเกียรติยศ

ครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2557

10 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: