ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

657952.jpg

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

การศึกษา

– ปี พ.ศ.2522 ระดับมัธยมศึกษา (ม.ศ.5) โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง

– ปี พ.ศ.2524 ปกศ.สูง (สัมคมศึกษา) วิทยาลัยครูสงขลา

– ปี พ.ศ.2526 กศ.บ. (สัมคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ สงขลา

– ปี พ.ศ.2538 กศ.ม. (การศึกษามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ภาคใต้

การทำงาน

– 4 พฤษภาคม 2524 เริ่มรับราชการในตำแหน่ง ครู 2 โรงเรียนบ้านมุนี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา..อำเภอสะบ้าย้อย สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2527 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดท่าเมรุ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2534 นักวิชาการศึกษา ระดับ 5 สำนักงานศึกษาธิการอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ กิ่งอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2535 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

– ปี พ.ศ.2536 ศึกษาธิการอำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

– ปี พ.ศ.2537 ศึกษาธิการอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2539 ศึกษาธิการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2540 ศึกษาธิการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

– ปี พ.ศ.2547 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2

– ปี พ.ศ.2550 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3

– ปี พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

– ปี พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3

– ปี พ.ศ.2555 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

หลักการทำงาน

รางวัลเกียรติยศ

– ปี พ.ศ.2531, 2532, 2533 ได้รับคัดเลือกเป็นครูดีเด่น สาขาวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต (สปช.) สังกัด สปอ.บางกล่ำ สปจ.สงขลา

– ปี พ.ศ.2536 ได้รับรางวัลศึกษาธิการดีเด่น ขนาดใหญ่ เขตการศึกษา 12 (สำนักงานศึกษาธิการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี)

– ปี พ.ศ.2552 ได้รับประกาศเกียรติคุณบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ อดทน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้เป็นแบบอย่างที่ดี จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครู

– ปี พ.ศ.2552 บริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งผลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 3 มีผลการสอบ O-NET เป็นลำดับที่ 1 ใน 11 เขตพื้นที่การศึกษา เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– เป็นผู้ดำเนินการขออนุญาตสร้างวัด ณ บ้านทุ่งสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา จนได้รับประกาศ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้สร้างวัดได้

– ปี พ.ศ.2556 ได้รับโล่ห์รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

การศึกษาดูงาน

ผ่านการศึกษาดูงานประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศมาเลเซีย อินโดนีเชีย ฮ่องกง มาเก๊า จีน ญีปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา

08 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: