แนะนำผู้บริหารโรงเรียน มนตรา ฟักมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ ๑๐๗ อำเภอภูเพียง สพป.น่าน เขต ๑

655912.jpg

ประวัติส่วนตัว

นางมนตรา ฟักมงคล เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2507 ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ 2/70 ถ.มหายศ ต.ในเวียง อ.ภูเพียง จ.น่าน สถานภาพครอบครัว สมรสกับ ว่าที่ร.ต.ยุทธพล ฟักมงคล รับราชการ ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านปางเป๋ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2521 ประกาศนียบัตรประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนวัดธรรมวาทีอุปถัมภ์ จ.ชลบุรี

พ.ศ. 2526 ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

พ.ศ. 2530 ปริญญาตรี (กศ.บ.) วิชาเอก ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

พ.ศ. 2536 ปริญญาโท (ค.ม.) วิชาเอก ประถมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2549 ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2530 อาจารย์ 1 ระดับ 3 โรงเรียนบ้านดู่ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

พ.ศ. 2539 อาจารย์ 2 ระดับ 5 โรงเรียนรัฐราษฎร์นุเคราะห์ อ.บ้านหลวง จ.น่าน

พ.ศ. 2541 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษากิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน

พ.ศ. 2544 ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอแม่จริง จ.น่าน

พ.ศ. 2547 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2549 ผู้อำนวยการ (ชำนาญการ) โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107

พ.ศ. 2550 ผู้อำนวยการ (ชำนาญการพิเศษ) โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ผลงานดีเด่น

1. ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านผลงานที่แสดงถึงวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ด้านการบริหารงานโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2550

2. ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเขตพื้นที่การศึกษา ด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2552 และ ปีการศึกษา 2554

3. ได้รับรางวัลผู้บริหารรักการอ่านยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2552

4. ได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นระดับภาคเหนือ ด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนร่วม ปีการศึกษา 2552

5. โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพสถานศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 3 ประจำปี 2554

6. ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปีการศึกษา 2554

7. ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล ในปีการศึกษา 2556

8. ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในปีการศึกษา 2556

9. ได้รับรางวัลเหรียญทองในการนำเสนอนวัตกรรมการบริหาร ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 63 จังหวัดเพชรบูรณ์ ในปีการศึกษา 2556

10. ชนะเลิศการแข่งขันนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการเรียนรวมระดับภาคเหนือ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต 8 ในปีการศึกษา 2557

11. ได้รับคัดเลือกเป็นอันดับ 1 ของโซนภาคเหนือ การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กเชิงประจักษ์ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ในปีการศึกษา 2557 ข้อคิดในการทำงาน

“ชีวิตจะไม่ไปไหน ถ้าเป็นคนฝันใหญ่ แต่ทำอะไรเท่าเดิม สิ่งสำคัญที่สุด ไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไร แต่เราสร้างอะไร จากสิ่งที่มี”

01 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: