ตั้ง๔๓ผอ.วิทยาลัยเซ็นย้าย๑๒๕รองฯ

“ชัยพฤกษ์” ลงนามตั้ง ผอ.วิทยาลัย 43 ราย เซ็นย้ายรองฯ 125 ราย

cfkaaac6667bjba8eiaja.jpg

25 ก.ย. 57 นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ลงนามในคำสั่ง สอศ. เลขที่ 1256/2557 เรื่องบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สกอ. ยกเว้นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอสะบ้าย้อย อำเภอเทพา และอำเภอนาทวี) จำนวน 43 ราย โดยในระหว่างดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง เห็นสมควรแต่งตั้งให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้งก่อน และให้ปฏิบัติหน้าที่ สถานศึกษาแห่งใหม่ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

​1. นายสุรพล อรุณศิวกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์

​2. นายวุฒิชัย รักชาติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง ​

3. นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

​4. นางยุพิน พิมศร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร

​5. นายประมวล วิลาจันทร์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง

​6. นายชนสรณ์ จิตภักดี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหัวไทร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน ​

7. นายวิเชียร งามจันทราทิพย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างลำปาง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน

​8. นางวัลลีย์ อาศัย ผู้อำนวยการการอาชีพบ้านตาก เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิชัย ​

9. นายมนัส ชูเวช รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพดอกคำใต้ ​

10. นายประทีป อนิลบล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแก้งคร้อ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบำเหน็จณรงค์

11. นายบพิตร วงศ์เจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเซกา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย

12. นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนายายอาม ​

13. นายเรวัตร แก้วทองมูล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงเป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า

14. นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์

​15. นายวรรณยุทธ จิตสมุทร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอัมพวา ​

16. นายเจนวิทย์ ตั้งเจริญวรคุณ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพิมาย เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง ​

17. นางสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคระยอง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด ​

18. นายกษิดิฏฐ์ คำศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม

19. นายฉัตราวัฒน์ ยาละ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย

​20. นายประทีป บินชัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างน่าน ​

21. นายจรินทร์ หลังสัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกสมุทรปราการ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างตราด ​

22. น.ส.สุมีนา แดงใจ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี ​

23. นายทวี บัวทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเกาะคา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัว

24. นางสาวจงสถาพร ดาวเรือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

25. นายชัยพร รัตนแสง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี

26. นายจรูญ ชูสังข์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก ​

27. นายโรม กิจจาวิเศษ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

28. นายสถาพร โพธิ์หวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพลอง

29. น.ส.วิลาวัณย์ เลิศวีระวัฒน์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี

30. นายมนัส ชูราศรี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพไชยา เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระบุรี

31. นายวิวัฒน์ บุญพิคำ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการรัตนบุรี

​32. นายจักรภพ มงคลสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวอุดรธานี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี

33. นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี ​

34. นายอดิศักดิ์ ปัญญาสิม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง

​35. นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างชลบุรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอยดาว ​

36. นางกรรณิกา ยอดสง่า รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนาแก

​37. นายณัชธร ทองดอนเปรียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีแห่งที่ 2

​38. นางสาวธัชมาศ พิภักดิ์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปราณบุรี ​

39. นายสมปอง ทองศรี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ่อไร่ ​

40. นายวิชา อาญาเมือง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเขาวง เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง ​

41. นายบำรุง ทองรอด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง .

​42. นางลำพูน ครอบแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง ​

43. นายสาคม คันธโกวิท รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

“นอกจากนั้นยังได้ลงนามในคำสั่งย้ายรองผู้อำนวยการสถานศึกษาอีกจำนวน 125 คน ซึ่งการย้ายครั้งนี้เป็นไปตามคำขอย้ายตามความสมัครใจ และในวันที่ 26 กันยายน จะให้ผู้ที่สอบขึ้นบัญชีรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ มาเลือกสถานศึกษา ซึ่งผู้ที่ขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมดจะมีสถานศึกษารองรับแน่นอน เพราะมีที่ว่างมีมากกว่าจำนวนที่ขึ้นบัญชี”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: