สพป.อุตรดิตถ์ เขต ๑ “ พัฒนาและบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ”

650508.JPG

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “ ประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการประยุกต์ และบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา แบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน” สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในครั้งนี้

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีบทบาทสำคัญมากขึ้นในด้านการศึกษา จำเป็นต้องเร่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการพัฒนาตนเอง หากยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้ว จะสะท้อนไปถึงคุณภาพนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้และนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือตามบทบาท หน้าที่ และภาระงาน ตามที่รัฐบาลได้แจกคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตั้งแต่ปี 2555 แล้ว และในปี 2557 ได้แจกคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต ให้นักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อีก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พัฒนาบุคลากรในระดับต่าง ๆ กำหนดการพัฒนาบุคลากรไว้ ดังนี้

1. วันที่ 30-31 สิงหาคม 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูแกนนำด้านเทคโนโลยี และสารสนเทศ ของเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนละ 2 คน รวม 52 คน ณ ห้องประชุมเหล็กพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

2. วันที่ 1 กันยายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาพนักงานธุรการทุกคน รวม 68 คน ณ ห้องประชุมเหล็กพี้ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

3. วันที่ 9-10 กันยายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทุกคน จำนวนประมาณ 210 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

4. วันที่ 15-20 กันยายน 2557 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรทาง

การศึกษาที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน จำนวนประมาณ 210 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน ณ โรงแรมสีหราช อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ

เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ ให้มีความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต และให้นักเรียนนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง

คณะศึกษานิเทศก์ บุคลากรใน สพป.อุตรดิตถ์เขต 1 คณะครูที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการอบรมฯ วิทยากรแกนนำ และพนักงานธุรการที่ผ่านการอบรมแกนนำ แบ่ง้ป็น 3 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 10-14 คน

22 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: