ประกาศ โรงเรียนพานพิทยาคม เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

ประกาศ โรงเรียนพานพิทยาคม

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ

และสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

************************************************************************************************************************************************ โรงเรียนพานพิทยาคมมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นของโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียนพานพิทยาคม

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนพานพิทยาคม ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องกลุ่มอำนวยการ โรงเรียนพานพิทยาคม และกำหนดเสนอราคาใน วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ โรงเรียนพานพิทยาคม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.phanphit.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓ ๗๒๑๕๑๒

ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อโรงเรียนได้รับอนุมัติเงินจากงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ (นายสนอง สุจริต)

ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม ‹ ประกาศเชิญชวน สมัครเข้าร่วมโครงการ “อบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้น ประจำปี 2558” แนะนำ E-BOOK น่าอ่านจากหลากหลายสำนักพิมพ์ ›

พุธ, 1 ตุลาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: