โรงเรียนต้นแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐%

651521.JPG

โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ต้นแบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 100% จากสภาพทางสังคมในปัจจุบัน ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กในวัยเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนของครู จึงเป็นอักหนึ่งวิธี ในการศึกษา รวบรวมข้อมูล ที่ช่วยให้ครูได้ทราบชีวิตความเป็นอยู่ และสภาพแวดล้อมทางบ้านของนักเรียน เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น เจตคติซึ่งกันและกัน ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน ทำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้ถูกต้องยิ่งขึ้น โรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก- อุตรดิตถ์) โดยการนำของ นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียน นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้ง นายบุญสืบ มะอิ รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา จึงร่วมกันจัดกิจกรรม “การเยี่ยมบ้านนักเรียน 100%” ขึ้น เพื่อให้คณะครูเริ่มดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน จากนักเรียน 752 คน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 นี้ ทางโรงเรียนได้เยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนแล้ว นายธีรพัฒน์ ดีเทอดเกียรติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา กล่าวว่า “ ไม่ว่าถนนหนทางจะยาวไกลและลำบากแค่ไหน ไม่ว่าสภาพลมฟ้าอากาศจะเป็นอย่างไร แต่พวกเราก็ไปถึงบ้านนักเรียนทุกคน เพื่อเยี่ยมเยียนสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและผู้ปกครอง และทราบถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงเพื่อดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาพปัญหาของนักเรียนแต่ละคนได้อย่างเหมาะและทันต่อเวลา”

นางสุนีย์ ศิริรัตน์ ครูที่ทำหน้าที่หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กล่าวเพิ่มเติมว่า “เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง นอกจากนี้คณะผู้บริหารยังได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร่วมกับคณะครูอีกด้วย เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปกครอง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับผู้ปกครอง และที่สำคัญเพื่อทราบข้อมูลของนักเรียนอย่างชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง”

นอกเหนือไปจากการให้ความรู้ด้านวิชาการในฐานะผู้สอน ครูจะต้องเป็นทั้งเพื่อน พ่อแม่คนที่สอง ที่จะให้คำปรึกษากับนักเรียน และเป็นหมอให้เด็ก ในเชิงลึกครูต้องตรวจอาการของแต่ละคน วินิจฉัยโรค และให้ยาตามอาการ จะทำให้เด็กหายจากอาการและสภาพที่เป็นอยู่ โดยโรงเรียนต้องแสวงหาความร่วมมือจากสถาบันต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสถาบันครอบครัวด้วย ด้านนายรุ่งอนันต์ อ้นเนียม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เล่าว่า “ตนเองอาศัย อยู่กับพ่อแม่และพี่น้อง รวมทั้งหมด 6 คน ซึ่งมีอาชีพทำนาทำไรพร้อมปลูกบวบ มะระ พริกขาย หมุนเวียนตลอดทั้งปี เลิกเรียนก็ต้องช่วยที่บ้านดูแลพืชผักที่ปลูกไว้ ทางบ้านดีใจมากที่คุณครูและผู้อำนวยการโรงเรียนไปเยี่ยมถึงบ้าน พ่อกับแม่ก็ฝากให้คุณครูดูแลผม ผมจะตั้งใจเรียนครับ”

ส่วนนางสาว ชนาธินารถ อินทร์อร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่าเสริมว่า “การเยี่ยมบ้านของคุณครู เป็นเรื่องที่ดีมาก ทำให้คุณครูทราบปัญหาของครอบครัวเด็กแต่ละคน ซึ่งเพื่อน ๆ หนูมีส่วนหนึ่งที่ครอบครัวพ่อแม่ แยกทางกัน มีสภาพปัญหาทางทางการเงิน ทำให้เพื่อนบางคนมีปัญหา เมื่อคุณครูได้ไปเยี่ยม ทำให้ทราบปัญหาของเพื่อน หาทางช่วยเหลือ จัดหาทุนการศึกษาช่วยเหลือ อยากให้คุณครูไปเยี่ยมบ้านทุกเดือนค่ะ จะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง เด็กนักเรียนและคุณครู ดีขึ้นค่ะ”

การเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนบางระกำวิทยศึกษา ที่ทำได้ 100 % จริง ๆ จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ต้องทำควบคู่ไปกับการสอนและการทำหน้าที่ครูประจำชั้น เป็นกิจกรรมที่คุณครูประจำชั้นต้องเหนื่อยกว่าปกติ แต่ก็คุ้มค่าที่สุดในการดูแลนักเรียน ผลตอบรับที่ได้ก็คือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเป็นอย่างมากและชื่นชมยินดีที่คณะผู้บริหารได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนด้วยตนเอง ลงลึกข้อมูลนักเรียนแต่ละคน ทั้งในส่วนของครอบครัว สังคม สถานะความเป็นอยู่และสภาพปัญหา เพื่อจะได้ช่วยให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาให้กับนักเรียนแต่ละคนได้เป็นอย่างดี

………………………………………………………………

วรางคณา อนันตะ / ข่าว

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.39

24 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: