รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร

บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

ชื่อผู้ประเมิน นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม

ปีการศึกษา 2557 การประเมินมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product)และเพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปโมเดล (CIPP Model) ของ Stufflebeam เพื่อประเมินบริบท (Context Evaluation) ประเมินปัจจัย (Input) ประเมินกระบวนการดำเนินงาน (Process) และประเมินผลผลิต (Product)และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2กลุ่มป้าหมายในการประเมินโครงการ จำนวน 375 คน ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 จำนวน 77 คน ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 125 คน ครูผู้สอนในสถานศึกษา จำนวน 125 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 125 คน ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านสภาพ แวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) และด้านกระบวนการ (Process) 2) แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านผลผลิต (Product) 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย ระหว่างปีการศึกษา 2555 ถึงปีการศึกษา 2557 โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ผลการประประเมินโครงการพบว่า

1. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านสภาพแวดล้อม (Context) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

2. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

3. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านกระบวนการ (Process) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

4. ผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ด้านผลผลิต (Product) โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก

5.ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 โดยรวมมีค่าเฉลี่ยในระดับมาก คำสำคัญ : การประเมินโครงการ การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษา การพัฒนารูปแบบการบริหารการส่งเสริมการอ่านของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 ›

ศุกร์, 26 กันยายน 2557 by phrae222

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: