รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนขนาดเล็ก

652913.jpg

นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก รุ่นที่ 3 ให้กับ โรงเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วย สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , 2, 3 สพป.นครสวรรค์ เขต 1 , 2 , 3 และ สพป.ตาก เขต 1 , 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวัด และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน มีทักษะในการสร้าง และพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และการวัดผลในระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวัดและประเมินผลการเรียนสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเมย์ปลาวเวอร์แกรนด์ พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สพป.ระยอง เขต 2 จัดงานเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

652628.JPG

จัดงานเกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557 นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป. ระยอง เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณงามความดี ของผู้เกษียณอายุราชการที่ได้ปฎิบัติงานมาด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ใช้ความรู้ความสามารถร่วมกันพัฒนาการศึกษาจนถึงวันเกษียณอายุราชการ มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 29 คน ประกอบด้วยผอ.ร.ร. 1 คน รอง ผอ.ร.ร. 2 คน ข้าราชการครู 23 คน ศึกษานิเทศก์ 2 คน และลูกจ้างประจำ 1 คน โดยได้รับเกียรติจาก บุคลากรทางการศึกษา และ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน นายอำเภอแกลงร่วมงานดังกล่าวพร้อมด้วยนายแพทย์บุญชัย อิศรพิสิษฐ์ แนะนำการปฎิบัติตนหลังวัยเกษียณ เพื่อประโยชน์ต่อผู้รับฟังทุกท่าน

สพป.ปข.2 จัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557

652863.JPG

วันที่ 26 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น. ดร.เชวง วัฒนธีรางกูร ผอ.สพป.ปข.2 เป็นประธานในการจัดงานมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2557 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจ แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 33 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 4 คน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน และข้าราชการครู จำนวน 27 คน ถือเป็นธรรมเนียมแบบอย่างที่ดี เป็นการให้เกียรติ แก่ข้าราชการที่เสียสละ มุ่งมั่น ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติหน้าที่ราชการจวบจนอายุครบ 60 ปี พร้อมมอบเกียรติคุณบัตรและของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 33 ราย โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมงานพิธี ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

26 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: