สพป.สมุทรสาคร : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการ คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน

652267.JPG

นายสมมาต คำวัจนัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ตเพื่อการเรียนการสอน และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมแสงสุขเอี่ยม 1 สพป.สมุทรสาคร

สพป.สมุทรสาคร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล OTPC (One Tablet Per Child)เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 ให้มีความรู้ มีทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งสามารถ

นำไปใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนสูงขึ้น ส่งเสริมการเรียนรู้ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2557

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน 2557 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2557 กลุ่มผู้เข้าอบรม เป็นครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

25 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: