หน่วยงาน สพป. ๒๑ กันยายน ๒๕๕๗

ขอควาามอนุเคราะห์ สอบถามข้อมูล

จากที่ทาง สพฐ. แจ้งการส่งมอบเกียรติบัตร ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 63 ทุกรายการ ส่งให้กับต้นสังกัดแล้ว เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2557

ข้าพเจ้าได้ไปติดต่อที่ต้นสังกัดแล้ว ไม่พบเกียรติบัตร ดังนี้

1. เหรีญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 กิจกรรมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1- ม. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม – มุกดาหาร)

2. เหรียญทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม. เขต 28 กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม. 1- ม. 3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครพนม – มุกดาหาร) ข้าพเจ้าขอสอบถามรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จะมีวิธีการอย่างไรที่จะได้รับเกียรติบัตรดังกล่าว (ขอรบกวนด้วยครับ/ค่ะ)

ครูโรงเรียนสตรีสิริเกศ ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องเรียนรู้หลักภาษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ›

สพป.นครปฐม เขต 1 อบรมบูรณาการคอมพิวเตอร์พกพา

649864.JPG

อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพา เพื่อการเรียนการสอน สำหรับครูระดับประถม รุ่น 3 (รุ่นสุดท้าย)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จัดการอบรมบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท๊บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนครูสอนชั้น ป.3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน มีครูผู้สอนระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องกิ่งทอง โรงแรมเวล ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2557 ในเขตอำเภอกำแพงแสน ดอนตูม และเมืองบางโรงเรียนเข้ารับการอบรมฯ การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เป็นเครื่องมือให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น นักเรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งส่งผลให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างแท้จริง 3. เพื่อสร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนของนักเรียน ให้กับบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด คณะวิทยากร จากหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 วิทยากรผู้ช่วยจากสถานที่ศึกษาที่เป็นแกนนำในการอบรมคอมพิวเตอร์พกพาฯ –//เบญญพัฒน์ สุอมรา ปชส.สพป.นฐ.เขต1 ภาพ/ข่าว –//https://plus.google.com/photos/102593453214172337141/albums/6061555645304119505

http://www.esanpt.go.gh/web2009

สพม. 29 จัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557

649613.JPG

สพม. 29 จัดงานมุทิตาจิต ข้าราชการครูและบุคลากรฯ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557 เมื่อวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2557 เวลา 08.00 – 14.00 น. ที่ห้องทับทิมสยาม 1 – 2 ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 (อุบลราชธานี – อำนาจเจริญ) ร่วมกับ องค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ, ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานฯ, ประธานสหวิทยาเขต 8 สหวิทยาเขต, ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัด ได้ร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับผู้บริหารการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และลูกจ้างประจำในสังกัด ที่มีอายุครบ 60 บริบูรณ์ และจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 30 กันยายน 2557 รวม 99 คน ภายใต้ชื่องาน “ สายใย…จากใจ…ที่ผูกพัน” โดยได้รับเกียรติอย่างดียิ่งจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคนที่ได้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการมาด้วยดี มีความวิริยะ อุตสาหะ มีความรับผิดชอบ จนสามารถสร้างคุณูปการให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม หน่วยงาน ประเทศชาติ บ้านเมือง และพลโลกได้อย่างสมภาคภูมิ เป็นความสำเร็จที่สง่างาม และทรงคุณค่านานัปการตลอดไป ภายในงานจัดให้มีการบันทึกในภาพบริเวณซุ้มเกียรติยศ, การรับ – มอบ สิ่งของที่ระลึก, การแสดงดนตรี ของเยาชน ประชาชน และนักเรียน โรงเรียนนาจะหลวย, การรำบายศรีสู่ขวัญ โดยนักเรียนโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และโรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา, การนำเสนอวีดีทัศน์ผู้เกษียณอายุราชการ, การนำเสนอข้อมูลการจัดงาน โดยนายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, การมอบใบประกาศเกียรติบัตร ยกย่อง เชิดชูเกียรติ พร้อมสิ่งของมงคลที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุราชการทุกคน และกล่าวแสดงมุทิตาจิต โดยนายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี, การกล่าวแสดงความรู้สึก โดยตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ ประกอบด้วย นายประชา สิทธิโชค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสรศิลป์ นามมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา และ นางวิไลวรรณ คล้ายแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช แล้วรับประทานอาหารกลางวัน แบบโต๊ะจีน พร้อมรับชม – รับฟัง การแสดงดนตรีบนเวที เป็นมิตรภาพ ความศรัทธา ความรัก ความผูกพัน และมิตรไมตรีที่ดีงามระหว่างกันที่ควรค่าแห่งการจดจำเป็นนิรันดร์กาล……..

……………………. นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นางบุษบง พุฒพรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

นายสุนทร ไชยเสนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพังเคนพิทยา

นายประสิทธิ์ วงศ์สุพรรณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวารินชำราบ

นายรัฐกิต สุตะพันธ์ นายภาณุวัฒน์ คณิตาภิลักษณ์ ครู โรงเรียนวารินชำราบ

นายดำรง สาริบุตร ครู โรงเรียนปทุมพิทยาคม

นายฉัตรประชา ทันนา ครู โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา

นายวรุษ เกษเพ็ชร์ ลูกจ้าง กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046, โทรสาร 045 – 422185

บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันเสาร์ที่ 19 กันยายน2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOK.COMศักดิ์ระพี สีมาวัน)

21 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: