สหวิทยาเขตวังภูผา สพม.๑๙ และโรงเรียนในเครือข่าย ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

648005.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย – หนองบัวลำภู) จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ของสหวิทยาเขตวังภูผา ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย 17 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ในระดับสหวิทยาเขต ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายไพโรจน์ พรมสอน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน ณ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2557

นายวิมล แพงโคตร ผู้อำนวยการโรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา ประธานสหวิทยาเขตวังภูผา เปิดเผยว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) ได้อนุมัติในหลักการ ให้จัดการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค จนถึงระดับชาติ ต่อไปนั้น

คณะกรรมการบริหารของสหวิทยาเขตวังภูผา จึงร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนในสังกัด สหวิทยาเขตวังภูผา จำนวน 13 โรงเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 และ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 1 โรงเรียน รวม 17 โรงเรียน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 โดยใช้สนามแข่งขัน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนศรีสงครามวิทยา และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย

“เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในทางวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ พัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะทางด้านวิชาการสาขาต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุน การใช้กิจกรรม เป็นสื่อในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร ตลอดจนการสร้างภูมิคุ้มกันภัย จากยาเสพติด รวมถึงเพื่อเป็นการคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ในระดับสหวิทยาเขต ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2557 ที่จังหวัดสกลนคร” นายวิมล แพงโคตร กล่าวในที่สุด

……………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม.19 /ข่าว

ชมภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.599004410208062&type=1

17 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: