สพป.ลำพูน เขต ๒ ประยุกต์และบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(เเท็บเล็ต)

645571.jpg

สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์และบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบเเท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูผู้สอนป2.และป.3 ระหว่างวันที่ 10-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่ มีวัตถุเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นคุณค่า ประโยชน์และความจำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือในการเรียนการสอน , เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์และบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแท็บเล็ต เพื่อการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งมีการจัดอบรมออกเป็น 2 รุ่นคือ รุ่นที่ 1 สำหรับครูผู้สอนระดับชั้น ป.2 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 2 สำหรับครูผู้สอนระดับชั้นป.3 ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ซึ่งมีนายวิทยา ปาอินทร์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดงาน

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: