สพป.ลำปาง เขต ๒ บูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

645648.JPG

นายเรวัฒน์ สุธรรม ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Table) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน ในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2 ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Table) เพื่อยกระดับการเรียนการสอน โดยจัดการรอบรมให้กับผู้บริหาร และครูผู้สอน จำนวน 4 รุ่น รุ่นที่ 1 อำเภอเกาะคา และอำเภอเสริมงาม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 ในวันที่ 30,31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 รุ่นที่ 2 อำเภอเถินและอำเภอแม่พริก ในวันที่ 3-5 กันยายน 2557 ณ โรงแรมนครเถิน รุ่นที่ 3 อำเภอแม่ทะ และอำเภอสบปราบ ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 ในวันที่ 7-9 กันยายน 2557 และ รุ่นที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำปาง เขต 2 สำหรับผู้บริหารโรงเรียน

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารครูผู้สอน ให้มีความรู้และทักษะในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์พกพาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาในการยกระดับการศึกษาของโรงเรียน กลุ่มเป้าหมาย ของการจัดการอบรม ดังนี้ เชิงปริมาณ ผู้บริหารจำนวน 143 คน ครูผู้สอน จำนวน 318 คน เชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครูผู้สอน มีความรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงสื่อในการนำไปใช้บูรณาการจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 1 วัน ครูผู้สอนจำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 3 วัน พร้อมนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 และวิทยากรแกนนำระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาเป็นผู้ให้องค์ความรู้ในเนื้อหาสาระการอบรมในครั้งนี้ (เสาวรีย์ ปชส.สพป.ลำปาง เขต 2 ภาพ/ข่าว)

11 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: