รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๗

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

646332.JPG

นายอุกริช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ณ อาคารจันทร์ผา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “ศิลปหัตถกรรม นำศักยภาพไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน” ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2557 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ระดับ ระดับก่อนประถมศึกษา 4 กิจกรรม ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 1-2) 138 กิจกรรม ระดับมัธยมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 60 กิจกรรม นักเรียนพิเศษเรียนร่วม 56 กิจกรรม มีนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,866 ทีม จำนวน 3,858 คน ใช้สถานที่จัดการแข่งขัน 8 แห่ง ดังนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต2 กิจกรรมเวทีกลางพิธีเปิดงาน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการงานอาชีพ และกิจกรรมศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนบ้านร้อง การแข่งขันกิจกรรมของนักเรียนเรียนร่วมยกเว้นกิจกรรมคอมพิวเตอร์ แข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านส้าน โรงเรียนบ้านนาวงค์ การแข่งขันกิจกรรมของโรงเรียนขยายโอกาสฯ โรงเรียนบ้านปรางค์ การแข่งขันกิจกรรมสาระวิทยาศาสตร์ (ยกเว้นกิจกรรมการแข่งขันเครื่องรอน แข่งขันที่โรงยิม โรงเรียนปัว) กิจกรรมภาษาต่างประเทศ กิจกรรมคอมฯ กิจกรรมสุขพละฯ และกิจกรรมปฐมวัย โรงเรียนวรนคร การแข่งขันกิจกรรมภาษาไทย กิจกรรมคณิตฯ กิจกรรมศิลปะ-ดนตรี โรงเรียนบ้านปงสนุก การแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์ กิจกรรมสังคมฯ กิจกรรมหุ่นยนต์ และกิจกรรมนาฏศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ครูและนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งใช้กิจกรรมเป็นสื่อเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย โดยจัดเวทีประกวดแข่งขันทักษะวิชาการทั้งระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ซึ่งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในปีการศึกษา 2557 นับเป็นครั้งที่ 64 โดยใช้ชื่อ “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา ชมผลงานนักเรียนได้ที่ http://www.nan2.go.th/nan2_news/?name=news&file=readnews&id=1804

สพป.พังงา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา ประจำปี 2557

646397.jpg

สพป.พังงา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมกีฬาจังหวัดพังงาและสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จัดการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษา ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา โดยมี นายประยูร รัตนเสนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 11 กันยายน 2557 มีนักกรีฑาเข้าร่วมแข่งขันทั้งประเภทลู่และประเภทลานจากทุกอำเภอ จำนวน 1,100 คน นายบำรุง ปิยนามวาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวถึงการจัดการแข่งขันครั้งนี้ว่า การแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน นักศึกษาจังหวัดพังงา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ได้สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการเล่นกรีฑาของเยาวชนจังหวัดพังงา,เพื่อส่งเสริม พัฒนาการกีฬาของจังหวัดพังงาให้ก้าวหน้ามีมาตรฐานยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี สมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับการแข่งขันกีฬาได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2557 มีการแข่งขันฟุตบอล, เซปักตะกร้อ, เปตอง, ฟุตซอล,วอลเลย์บอลในร่ม และวอลเลย์บอลชายหาด สำหรับการแข่งขันกรีฑาครั้งนี้ กำหนดการแข่งขันในวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 รวมเวลา 3 วัน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาได้สนับสนุนงบประมาณจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาท) โดยผ่านสมาคมกีฬาจังหวัดพังงา และสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา จำนวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และในวันที่ 13 กันยายน 2557 นายสุรพันธ์ โกยวาณิชย์ ผอ.สพป.พังงา ได้เป็นประธานปิดการแข่งขันกรีฑา พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักกรีฑาตามผลการแข่งขันต่อไปนี้

รุ่นอายุ 10 ปี ชายและหญิง ได้แก่อำเภอตะกั่วป่า, รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา หญิง ได้แก่อำเภอกะปง

รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้แก่ อำเภอทับปุด หญิง ได้แก่อำเภอตะกั่วป่า รุ่นอายุ 16 ปี ชาย และหญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า

รุ่นอายุ 18 ปี ชาย และหญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า รางวัลชนะเลิศ กรีฑา คะแนนรวม ชาย และ หญิง ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า รางวัลชนะเลิศ กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอตะกั่วป่า

รองชนะเลิศ อันดับ 1 กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 กรีฑา คะแนนรวม ได้แก่ อำเภอตะกัวทุ่ง รางวัลนักกรีฑายอดเยี่ยม ประจำปี 2557

รุ่น 10 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายวศิน จันเที่ยง อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 10 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงอารียา ตันสกุล อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 12 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายวุฒิศักดิ์ ภายสูงเนิน อำเภอคุระบุรี

รุ่น 12 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงฤดีวรรณ ลูกเซ็น อำเภอกะปง

รุ่น 14 ปี ชาย ได้แก่ เด็กชายนภสินธุ์ แม้นปล้อง อำเภอทับปุด

รุ่น 14 ปี หญิง ได้แก่ เด็กหญิงชานัดดา รักพร อำเภอเมืองพังงา

รุ่น 16 ปี ชาย ได้แก่ นายธนพล พระจำสงค์ อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 16 ปี หญิง ได้แก่ นางสาวมุจนานันท์ มนต์แก้ว อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 18 ปี ชาย ได้แก่ นายสุชาติ จินดา อำเภอตะกั่วป่า

รุ่น 18 ปี หญิง ได้แก่ นางสาววาสนา อุปลา อำเภอตะกั่วป่า ชมภาพกิจกรรม https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B…

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินการศึกษา รุ่นที่ ๖ หน่วยพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช

646329.jpg

นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดผล ประจำปี ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๖ โดยมีครูผู้สอนด้านการวัดและประเมินผลจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔, นครศรีธรรมราช เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๓ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช…

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาในทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ แบ่งการอบรมออกเป็นหน่วยพัฒนา ๔ ภูมิภาค จำนวน ๑๒ หน่วยพัฒนา ในการนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใน ๗ จังหวัดภาคใต้ รวม ๑๒ เขตพื้นที่การศึกษา แบ่งผู้เข้ารับการพัฒนาเป็น ๑๒ รุ่น โดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดผล ประจำปี ๒๕๕๗ ครั้งนี้เป็นรุ่นที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ กันยายน ๒๕๕๗

นายสุพจน์ สิทธิไชย นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมครั้งนี้ว่า เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถด้านการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน, พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และการวัดผลในระดับนานาชาติ และเพื่อส่งเสริมให้มีการนำผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ สู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายสนิท นิลบุตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๔ ได้ให้โอวาทแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาว่า การวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนให้มีลักษณะ “มองกว้าง คิดไกล ใฝ่รู้” เนื่องจากการประเมินการเรียนรู้ที่ผ่านมา มีความเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีพื้นฐานเหมือนกัน เมื่อมีการเรียนรู้ด้วยวิธีเดียวกัน ดังนั้นการประเมินผลการเรียนรู้จึงใช้มาตรฐานแบบเดียวกันทั้งหมด ลักษณะแบบทดสอบเป็นประเภทปรนัย กาเครื่องหมายข้อที่เลือก และการขีดตอบเป็นวิธีการที่ถูกต้องแม่นยำเพียงวิธีเดียว คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบมีความสำคัญมาก เพื่อมุ่งตัดสินการเรียนรู้ในลักษณะแข่งขันและปกปิดเป็นความลับ และตัดสินผู้เรียนว่าใครได้ใครตกในการเรียนรู้ ขาดการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริง ซึ่งเป็นการประเมินผู้เรียนที่มีความเที่ยงตรง และมีความน่าเชื่อถือ และผลสัมฤทธิ์ที่ประเมินจะสอดคล้องกับความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียนมากที่สุด

จะเห็นได้ว่าการประเมินผลแบบเดิมหรือแบบเก่า ไม่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้การประเมินผลการเรียนรู้ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนการสอน ดังนี้ครูผู้สอนจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นแนวทางในการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนให้มีความสมบูรณ์ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลข่าวสาร https://www.facebook.com/prnst4

ภาพและข่าวโดย นางเรวดี พงเสนา นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต ๔

13 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: