รวมข่าว สพป. เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗

กลุ่มโรงเรียนอำเภอแก่งหางแมว ประชุมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

646172.jpg

กลุ่มโรงเรียนอำเภอปก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัด สพป.จบ.1 จำนวน 15 โรงเรียน สังกัด สพม.17 จำนวน 1 โรงเรียน สังกัด สตช. จำนวน 3 โรงเรียน จัดประชุมคณะผู้บริหารและครูวิชาการ ทุกโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านวังไม้แดง เพื่อจัดเตรียมการ วางแผน ดำเนินการจัดการประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาการ ของกลุ่มโรงเรียน ในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยกำหนดวันจัดประกวดและแข่งขัน วันที่ 1-3 ตุลาคม 2557 ที่โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร รายการกิจกรรมที่ประกวดและแข่งขัน ตามรายการและเกณฑ์ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดตารางการแข่งขันและแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน ตารายการที่จัดแข่งขัน ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกโรงเรียนร่วมมือ รับผิดชอบดำเนินการโดยพร้อมเพรียงกัน

สพป.นครราชสีมา เขต ๗ เปิดงาน “เทศกาลแห่งรัก พัฒนาเด็กไทยสู่อาเซียน”

646005.jpg

กรมการทองเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ สพป.นครราชสีมา เขต ๗ จัดโครงการพัฒนาเด็ก เยาวชน สู่อาเซียน เพื่อสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและกระตุ้นเสริมจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนไทยก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์และเต็มตามศักยภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ โรงเรียนวัดโชติการาม โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” โรงเรียนพิกุลทอง และโรงเรียนท่าลาด โดยมีนายบุญหมั่น ค้าทอง รอง ผอ.สพป.รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๗ และนายจำเริญ นาคดิลก รอง ผอ.สพป.ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งฝากให้โรงเรียนได้ให้ความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจ และช่วยกันพัฒนาเด็กเยาวชนให้รู้เท่าทัน และเตรียมความพร้อมในหลาย ๆ ด้าน เช่น ด้านภาษา และวัฒนธรรมในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนในเวลาอันใกล้นี้

ดูภาพเพิ่มเติม

โรงเรียนวัดโชติการาม : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331582190354118.1073741941.194…

โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค์” : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331580913687579.1073741940.194…

โรงเรียนพิกุลทอง : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331578227021181.1073741939.194…

โรงเรียนท่าลาด : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.331576170354720.1073741938.194…

ภาพ/ข่าว : เรือนน้อย เสียงสนั่น/ปรีชา งิ้วไธสง

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ จาก สพฐ.ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน และเยี่ยมหน่วยจัดด้านวัดผล ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่

646080.JPG

นายสุภัทร พันธ์พัฒนกุล ผอ.สำนักอำนวยการ จาก สพฐ.ได้เดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงาน และเยี่ยมหน่วยจัดด้านวัดผล ภาคเหนือ พร้อมทั้งได้พบปะผู้เข้าอบรม และให้ข้อคิดจุดเน้นการพัฒนาตามนโยบายต่อผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องภูมิระพี โรงเรียนเชียงใหม่ภูคำ กำหนดจัด ระหว่าง 12-14 กันยายน2557 เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 12 กันายน 2557 นายวันไชย รัตนากรไพบูลย์ เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้านวัดผล นางเยาวณี มาปรเสริฐ กล่าวรายราย ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวัดและประเมินผล โดย สพฐ.มอบหมายให้ สพป.เชียงใหม่เขต 2 ร่วมดำเนินการหน่วยจัดภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 7 กลุ่มเป้าหมาย เป็นครูจาก สพม.35 และ สพม.37 จำนวน 177 คน และในเวลา 10.15 น. วิทยากรจาก มศว. ดร.กัญญาวีร์ ชายเรียน จาก มศว. และศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วย ดร.สงกรานต์ พรหมวงศ์ ผอ.กลุ่มนิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นางเยาวณี มาประเสริฐ นางอุไรวรรณ ปัญญาอุทัย สพม.35 นางธัญสุตา อุดมศิลป์ทรัพย์ สพม.34 นายฐิติพงศ์ มิ่งเชื้อ ร.ร.ลำปางกัลยาณี น.ส.ธิดาพร อัมรากูล จาก ร.ร.จักรคำคณาธร นายจิรพันธ์ จันจินะ แม่สรวยวิทยาคม น.ส.ปัทมาวดี บ่ายเที่ยง ร.ร.ห้วยสักวิทยาคม น.ส.เพลินจิตร จันทรักษ์ ร.ร.สารธรรมวิทยาคม

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: