สพป.พิษณุโลก เขต ๓ พัฒนาเครือข่ายคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน

645716.JPG

นายธนู อักษร รองผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน หลักสูตร การฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประจำปี 2557 ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่รับผิดชอบฝ่ายปกครองนักเรียน ครูที่ทำหน้าที่ ฉก.ชน. ผู้อำนวยการกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จำนวน 105 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 มีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุ้มครองดูแลนักเรียนในด้านต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพื่อสร้างเครือข่ายกับสถานศึกษาทุกระดับ และภาคีทุกภาคส่วนของสังคมในการเฝ้าระวังปัญหาความประพฤตินักเรียน นักศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก และในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายแสงเพชร สุดเพาะ หัวหน้าศูนย์เสมารักษ์ ประจำสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นายทัน จันทร์ค้า นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก และ นายปราโมทย์ นาคดิษย์ ที่ปรึกษาศูนย์เสมารักษ์ เป็นวิทยากร ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมวังแก้ว อ.เมือง จ.พิษณุโลก

12 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: