ประกาศผลสอบย่อยวิชาค.๑๐๑ ม.๑/๑ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล คะแนนส่วนที่หนึ่ง คะแนนส่วนที่สอง คะแนนรวม
5701101 กนกวรรณ เจริญไชย 4 0 4
5701102 กรรณิการ์ แสงวัน 4 4 8
5701103 กฤษฎิ์ อักษรชื่น 4 3 7
5701104 กศกนก แขกพงค์ 4 4 8
5701105 จันทร์จิรา สมมะวัง 5 5 10
5701106 จารุวรรณ นิสภกุล 0 2 2
5701107 จิดานุช วงค์กาไชย 3 3 6
5701108 จิรวัฒน์ ศรีมนตรี 2 2 4
5701109 ชวนิตย์ พงจิตรภักดิ์ 2 4 6
5701110 ชัญญานุช ถี่ถ้วน 0 4 4
5701111 ชัยยุทธ คลอวุฒิอนันต์ 2 2 4
5701112 ฐิติพร ธีรมโนธรรม 0 1 1
5701113 ฐิติพร แม่นทอง 4 1 5
5701114 ณัฐกานต์ ขำเกิด 1 1 2
5701115 ณัฐปรียา สมหวัง 4 3 7
5701116 ณัฐิณา พูลสุวรรณ 1 2 3
5701117 ทวีชัย รู้ปัญญา 2 5 7
5701118 ธนวัฒน์ พชรปรีชา 3 4 7
5701119 ธนวัฒน์ สุ่มทอง 2 2 4
5701120 นิรินดา เรืองสง่า 2 4 6
5701121 พรนภา ผ่องใส 2 4 6
5701122 พรบุญญา เอี่ยมสำราญ 4 1 5
5701123 พิมพ์นภา อาอาบี 2 3 5
5701124 ภาวิณี สิงหเสนา 4 0 4
5701125 ภาวิตา วาณิชยพงศ์ 1 2 3
5701126 ภาสวิชญ์ แวดอุดม 1 1 2
5701127 รัตนาภรณ์ เอื้อวิไลจิต 4 0 4
5701128 วริศร์ ไพบูลย์วรชาติ 5 3 8
5701129 วิภาดา สิทธิชาติ 3 2 5
5701130 วุฒิวิชญ์ ผ่านวงษ์ 0 0 0
5701131 วรยา กสิกรรม 0 4 4
5701132 ศราวุฒิ จิตรัตนกุล 0 2 2
5701133 ศิริคุปต์ ศรีอยู่กลัด 4 0 4
5701134 สุกัญญา อินทร์แจ้ง 2 1 3
5701135 สุนิสา ศิลาสิทธิ์ 0 1 1
5701136 หัสนัย ศรีสุขเอม 3 4 7
5701137 อนงค์นาฎ ตรีมงคล 4 3 7
5701138 อนุวัชร์ ลิ้มอารีย์ 5 1 6
5701139 อภิชยา เจริญศิลป์ 5 4 9
5701140 อรรถพล อะช่วยรัมย์ 3 1 4
5701141 อริศรา ชูเพ็ง 5 2 7
5701142 อาทิตย์ นาคะเมฆ 3 3 6

คะแนนสูงสุด: 10 คะแนน

คะแนนต่ำสุด: 0 คะแนน

ค่าเฉลี่ย: 4.875 คะแนน

11 กันยายน 2557

Advertisements
%d bloggers like this: