ข่าว สพป. ๙ กันยายน ๒๕๕๗

สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

644234.JPG

ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายบุญสนอง พลมาตย์ รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ นางสาวิตรี บุญล้น ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๕๘ ปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยมุ่งเน้นการดูลช่วยเหลือนักเรียนตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ๕ ประการดังนี้ ๑.เร่งรัดพัฒนาโรงเรียนให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนที่เข้มแข็ง /๒.พัฒนาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน /๓.รณรงค์ ป้องกัน แก้ไข และให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน /๔.พัฒนาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนโดยใช้วิธีการจัดการเชิงบวก /๕.เร่งรัดการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการสร้างภูมิคุ้มกัน จัดระบบเฝ้าระวัง และช่วยเหลือให้ผู้ที่ผ่านการบำบัดได้รับโอกาสทางการศึกษา

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รุ่น

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ อำเภอป่าติ้ว และอำเภอทรายมูล จำนวน ๕๕ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ จำนวน ๗๙ คน

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๗ อำเภอเลิงนกทา จำนวน ๖๙ คน

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางนลิษษา จันดาพันธ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา สพป.มค.๓

644623.JPG

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ ที่หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ พัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษาโดยจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความดีและความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม ฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี จังหวัดมหาสารคาม และเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงแห่งประชาคมอาเซียน มีพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอดุล จันทนปุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายนราธร ศรประสิทธิ์ นายอำเภอโกสุมพิสัย ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเป็นสักขีพยาน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาขับเคลื่อนโครงการ โดยมีกิจกรรมขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

ก่อนพิธีเปิดประธานได้มอบป้ายโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำให้กับโรงเรียนบ้านหนองแสง บ้านขามเปี้ย บ้านหินแห่เสริมศิลป์ และโรงเรียนบ้านโคกสูง จากนั้นเป็นการบรรยายธรรมจากพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดมหาสารคาม และพิธีลงนาม (MOU) ดังนี้

๑. ลงนามระหว่างวัดที่เป็นศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรมประจำเขตพื้นที่ และวัดที่เข้าร่วมโครงการบวชสามเณรและศีลจาริณี จำนวน ๙ รูป กับ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๒. ลงนาม ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๓๑ โรงเรียน กับ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

๓. ลงนาม ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธสู่โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จำนวน ๒๘ โรงเรียน กับ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษจากนายสมพงษ์ โรจน์ภัทรพงศ์ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนบ้านขามเปี้ย โรงเรียนบ้านหินแห่เสริมศิลป์ และโรงเรียนบ้านโคกสูง

อานิน สุขณะล้ำ, ณัฐพล คุ้มวงศ์ และรุ่งฤทัย บุญมาศ : ข้อมูล

ทิพยฉัตร ฉัตรทอง : ถ่ายภาพ/รายงาน

สามารถดูภาพเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/mkarea3/media_set?set=a.571063846354287.1073742…

9 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: