สพป.ยโสธร เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

641126.JPG

ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๗ นายอติศักดิ์ ไนยะกูล รองผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองแหน-โพนงาม ณ โรงเรียนบ้านคำผักหนาม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมีนายอมร ชูรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯ

วัตถุประสงค์ : ๑.เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านวิชาการ ศิลปะการแสดง และทักษะด้านอาชีพ

๒.เพื่อจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้นักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศด้านวิชาการวิชาชีพ สุนทรียภาพ ด้านดนตรี นาฎศิลป์ กีฬา ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์ ในระดับกลุ่มเครือข่าย

๓.เพื่อนำเสนอผลงานนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏแก่สายตาสาธารณชน

๔.เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนกลุ่มเครือข่ายไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑- ตุลาคม ๒๕๕๗

กิจกรรม : จำนวน ๘๘ กิจกรรม ระหว่างวันที่ ๔-๕ กันยายน ๒๕๕๗

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย จำนวน ๑๒ โรงเรียน : ๑.โรงเรียนบ้านแดงหนองแซง /๒.โรงเรียนบ้านสร้างแต้นาประเสริฐ /๓.โรงเรียนบ้านคำเลา /๔.โรงเรียนบ้านโนนโนนประทาย /๕.โรงเรียนบ้านม่วง /๖.โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเกา /๗.โรงเรียนบ้านคำผักหนาม /๘.โรงเรียนบ้านโพนดินแดง /๙.โรงเรียนบ้านหนองหว้า /๑๐.โรงเรียนบ้านหนองแหน /๑๑.โรงเรียนบ้านโคกศรี /๑๒.โรงเรียนบ้านนาทม

04 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: