ประกาศผลสอบย่อยวิชาค.๑๐๑ ม.๑/๑ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล คะแนนส่วนที่หนึ่ง คะแนนส่วนที่สอง คะแนนรวม
5701101 กนกวรรณ เจริญไชย 1 1 2
5701102 กรรณิการ์ แสงวัน 4 2 6
5701103 กฤษฎิ์ อักษรชื่น 2 4 6
5701104 กศกนก แขกพงค์ 3 0 3
5701105 จันทร์จิรา สมมะวัง 2 1 3
5701106 จารุวรรณ นิสภกุล 3 1 4
5701107 จิดานุช วงค์กาไชย 0 4 4
5701108 จิรวัฒน์ ศรีมนตรี 1 0 1
5701109 ชวนิตย์ พงจิตรภักดิ์ 0 5 5
5701110 ชัญญานุช ถี่ถ้วน 3 0 3
5701111 ชัยยุทธ คลอวุฒิอนันต์ 4 0 4
5701112 ฐิติพร ธีรมโนธรรม 4 4 8
5701113 ฐิติพร แม่นทอง 2 3 5
5701114 ณัฐกานต์ ขำเกิด 3 0 3
5701115 ณัฐปรียา สมหวัง 1 2 3
5701116 ณัฐิณา พูลสุวรรณ 4 4 8
5701117 ทวีชัย รู้ปัญญา 2 3 5
5701118 ธนวัฒน์ พชรปรีชา 1 0 1
5701119 ธนวัฒน์ สุ่มทอง 1 2 3
5701120 นิรินดา เรืองสง่า 5 1 6
5701121 พรนภา ผ่องใส 3 0 3
5701122 พรบุญญา เอี่ยมสำราญ 0 1 1
5701123 พิมพ์นภา อาอาบี 0 0 0
5701124 ภาวิณี สิงหเสนา 1 4 5
5701125 ภาวิตา วาณิชยพงศ์ 4 4 8
5701126 ภาสวิชญ์ แวดอุดม 1 4 5
5701127 รัตนาภรณ์ เอื้อวิไลจิต 1 3 4
5701128 วริศร์ ไพบูลย์วรชาติ 0 1 1
5701129 วิภาดา สิทธิชาติ 5 4 9
5701130 วุฒิวิชญ์ ผ่านวงษ์ 1 0 1
5701131 วรยา กสิกรรม 1 5 6
5701132 ศราวุฒิ จิตรัตนกุล 5 0 5
5701133 ศิริคุปต์ ศรีอยู่กลัด 5 5 10
5701134 สุกัญญา อินทร์แจ้ง 4 2 6
5701135 สุนิสา ศิลาสิทธิ์ 5 0 5
5701136 หัสนัย ศรีสุขเอม 2 1 3
5701137 อนงค์นาฎ ตรีมงคล 4 3 7
5701138 อนุวัชร์ ลิ้มอารีย์ 2 3 5
5701139 อภิชยา เจริญศิลป์ 2 0 2
5701140 อรรถพล อะช่วยรัมย์ 3 4 7
5701141 อริศรา ชูเพ็ง 5 1 6
5701142 อาทิตย์ นาคะเมฆ 1 5 6

คะแนนสูงสุด: 10 คะแนน

คะแนนต่ำสุด: 0 คะแนน

ค่าเฉลี่ย: 4.5 คะแนน

7 กันยายน 2557

Advertisements
%d bloggers like this: