ข่าว สพป. ๗ กันยายน ๒๕๕๗

พัทลุง 2 อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

643401.gif

วันที่ 6 ก.ย. 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 2 โดยการนำของดร.อนงค์ เชาวนะกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ได้แต่งตั้งคณะขับเคลื่อนออกนิเทศติดตามเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กตาม “โครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม” โดยแบ่งคณะกรรมการออกเป็น 12 ชุดประกอบด้วยศึกษานิเทศก์และผู้อำนวยการกลุ่ม ซึ่งผลการตรวจเยี่ยมผลปรากฏว่า คณะครูให้ความสนใจเป็นอย่างมากปัญหาที่พบส่วนใหญ่เกิดกับอุปกรณ์ชำรุดและใช้ไม่ได้ในบางโรงเรียน ผู้บริหารได้แก้ปัญหาโดยให้ครูรับชมโรงเรียนที่ใกล้เคียง ซึ่งผลจากการนิเทศติดตามและแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพป.พัทลุง เขต 2 รวม 44 โรงเรียน น้อมนำเข้าร่วมโครงการการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสนองพระราชดำริองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พจนาถ ช่วยเนื่อง / ภาพ

สุพัตรา สิงหเสม / วชิรวิชญ์ เยาว์นุ่น / ข่าว

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

643310.JPG

วันอาทิตย์ ที่ 7 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ดำเนินการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ได้คะแนนสูงสุด หมายเลข 1 นายสนอง เพ็งบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมสาคร ผู้แทนข้าราชการครู มีผู้สมัครเพียงรายเดียว คือ นายมงคล แว่นไธสง ครู โรงเรียนวัดกลาง ไม่ต้อง มีการเลือกตั้ง ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ผู้ได้คะแนนสูงสุด คือ หมายเลข 3 นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ โดย ก.ค.ศ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและติดตามการดำเนินการเลือกตั้ง มีผู้แทน ก.ค.ศ. นายสมชาย ชนะสุข ผู้แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ นายปราโมทย์ วุฒิวิชญานันต์ นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้แทนสำนักงานศิกษาธิการ ภาค ๓ นายวีระ เมืองช้าง การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สพป.ยะลา 1 ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

643360.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรายา สพป.ยะลา เขต ๑ โดยมี ดร.อาดุลย์ พรมแสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ พร้อมด้วย นายจีรยุทธ วิชญรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต ๑ ได้ตรวจเยี่ยมดูแลความเรียบร้อยตลอดการเลือกตั้ง ในการนี้ ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ ผู้อำนวยการสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๒ ผู้แทน กคศ. ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งในครั้งนี้ด้วย ผลการเลือกตั้ง ประเภทผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา หมายเลข ๑ นายอาบัส สาเหล็ม ได้คะแนน ๗๓ คะแนน หมายเลข ๒ นายคมศักดิ์ ชื่มชม ได้คะแนน ๓๗ คะแนน ประเภทผู้แทนข้าราชการครู หมายเลข ๑ นายสุชาติ สมพงศ์ ได้คะแนน ๔๙๘ คะแนน หมายเลข ๒ นายสมควร เรณุมาศ ได้คะแนน ๓๓๔ คะแนน

7 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: