ประกาศโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง

ประกาศ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 10 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ชั้นล่าง 5 ห้อง ชั้นบน 5 ห้อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๗,๖๑๕.๒๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนเจ็ดพันหกร้อยสิบห้าบาทยี่สิบสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น. ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก และกำหนดเสนอราคาในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๑๕ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๕๐๐ บาท ได้ที่ โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ หมู่ ๑ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ในวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๙๘๒๐๒๗ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (นายมานะ กองเสียงสังข์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ เรียกสอบราคาจ้างเหมารถยนต์บัสรับส่งนักเรียน เพื่อไปทัศนศึกษาและเข้าค่าย ›

พุธ, 3 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: