เสวนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา

640089.JPG

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการเสวนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม การจัดการประชุมโครงการเสวนาฯ เป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ร่วมกับคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยมี คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมการเสวนาฯ

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ กล่าวว่า การระดมความคิดเห็นและแก้ไขปัญหาทางการศึกษา โดยเฉพาะ เรื่อง การยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งจะเห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบัน ได้ปฏิรูปอยู่แค่ส่วนบนหรือหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังไม่ลงมาสู่การปฏิรูปโรงเรียน วันนี้ต้องเน้นการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีสิ่งดี ๆ อยู่มากมาย ถ้าเปิดโอกาสให้โรงเรียนและครู ได้ปฏิรูปการศึกษา จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการศึกษาอีกมากมาย การสร้างกลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญในการปฏิรูปการศึกษา และส่งผลการเปลี่ยนแปลงไปถึงตัวนักเรียน เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้ว ต้องเปลี่ยนแปลงระดับโรงเรียน ปรับเปลี่ยนครู ปรับเปลี่ยนชั้นเรียน สู่การเปลี่ยนแปลงนักเรียนสู่คุณภาพการศึกษา

การประชุมเสวนากลยุทธ์การขับเคลื่อนนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช มาบรรยายพิเศษ เรื่องคุณค่าครูแห่งศตวรรษที่ 21 และในการเสวนา ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ผศ.ดร.ไสว ฟักขาว

ดร.นิวัตร นาคะเวช และนายสมชาย เกิดอยู่ ร่วมการเสวนา นอกจากนี้มีการแบ่งกลุ่มเสวนากลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมเสวนา เพื่อสรุปประเด็นสำคัญ ๆ มาพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป …………………………………………. (ทิชา แสงเล็ก/ข่าว)

(สุภาศิณี อำอินทร์/ภาพ)

03 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: