สพป.สตูล รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นสังคมร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน

636396.jpg

นายนิสิต ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตระหนักถึงความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนหนังสือ เพื่อพัฒนาตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงชีวิตอย่างปลอดภัยและมีความสุข จึงจัดโครงการสัปดาห์รณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล โรงเรียนในสังกัด ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ 7 อำเภอของจังหวัดสตูล พร้อมเชิญสหวิชาชีพ ซึ่งมี เหล่ากาชาดจังหวัดสตูล สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต.) และผู้นำศาสนาในท้องที่ ร่วมออกเยี่ยมบ้านนักเรียนในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ร่วมดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะในเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และการรับทราบข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนทั้งเรื่องสภาพความเป็นอยู่ สภาพแวดล้อม ตลอดจนความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว เพื่อนำมาประสานหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเล่าเรียนจนจบหลักสูตรการศึกษา อาทิ ทุนการศึกษา สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนได้เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนและครอบครัวในเบื้องต้น

สำหรับปีนี้ สำนักงานเขตพื้นที่วางเป้าหมายออกเยี่ยมบ้านนักเรียน จำนวน 45 ครอบครัว และกำหนดโรงเรียนในสังกัดดำเนินการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกครอบครัวเพื่อให้รู้จักนักเรียนอย่างแท้จริงด้วย

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: