เตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๕๗

639266.JPG

ประชุมเตรียมจัดการแข่งขันกีฬา สพม. เกมส์ ครั้งที่ 2 ปี 2557 นายประวิทย์ หลักบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พร้อมด้วย นายวลงกรณ์ บุญเต็ม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29, นายสุมิตร เสนสม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 ภายใต้ชื่อ “สพม. เกมส์” ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมศรีพล ชั้น 2 โรงเรียนนารีนุกูล สหวิทยาเขต 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายประหยัด หลักรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล ประธานวิทยาเขต 2, นางพรรณทิพา สุขวรรณ, นายอรรณพ จันทะโสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูล, นายวสันต์ มรกตเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย รองประธานสหวิทยาเขต 1,

ดร.จักรทิพย์ กีฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนอำนาจเจริญ ประธานสหวิทยาเขต 7, นายพิชิต กะมณี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมราชวงศา ประธานสหวิทยาเขต 8, นางสาวทิพวรรณ เถาว์โท นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบและดำเนินการ พร้อมคณะเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดยกลุ่มส่งเสริม การจัดการศึกษา ได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน “สพม. เกมส์” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ร่วมกับโรงเรียนนารีนุกูล และโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน 237,618 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนทั้งชายและหญิงในโรงเรียนในสังกัด ที่จะได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก ในการละเล่น ร่วมแข่งขันโดยใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างสรรค์ ตามกฎ กติกา มารยาท และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามรุ่นอายุไม่เกิน 15 และ 18 ปี ใน 5 ชนิดกีฬา คือ วอลเล่ย์บอล, เซปักตะกร้อ, ตะกร้อลอดห่วง, เปตอง, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล และฟุตบอล ในสนามกีฬา โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี, โรงเรียนนารีนุกูล, วิจิตราพิทยา, เดชอุดม, เขื่องในพิทยาคาร, ลือคำหาญวารินชำราบ, ปทุมพิทยาคม, และโรงเรียนวารินชำราบ โดยคณะกรรมการทุกฝ่าย ได้จัดเตรียมและดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไว้รองรับแล้ว ในการนี้ ได้มีการประชุม ปรึกษาหารือ และมีมติเดิม ที่ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขันดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2557 ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬา จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้เรียนเชิญ ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขัน แต่เนื่องจาก สภาพภูมิอากาศ ไม่เอื้ออำนวย มีลมพายุ ฝนฟ้าคะนอง อย่างหนัก จึงได้เลื่อนกำหนดการแข่งขันมาเป็นวันที่ 3 – 4 กันยายน 2557 แทน พร้อมกับได้เรียนเชิญ ดร. สมเกียรติ บุญรอด ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันอีกครั้ง แต่เนื่องจาก ดร. สมเกียรติ บุญรอด มีกำหนดการนำคณะผู้เข้ารับการอบรมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 จึงได้ เรียนเชิญ นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันในครั้งนี้ ในวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. ที่สนามกีฬากลาง โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี

ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ……………………….

นายศักดิ์ระพี สีมาวัน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สพม. 29

โทรศัพท์ 045 – 422186, 045 – 323910, 081 – 265 7046 โทรสาร 045 – 422185

http://www.secondary29.go.th e-mail:neenoy11@gmail.com FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน line:0812657046 บันทึกภาพ / รายงานข่าว วันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557

(ประมวลภาพกิจกรรมส่วนใหญ่ จะจัดส่งและขอเชิญติดตามหรือดาวน์โหลดเพิ่มเติม

ได้ที่ e-mail:neenoy11@gmail.com และหรือ FACEBOOKศักดิ์ระพี สีมาวัน)

02 กันยายน 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

%d bloggers like this: