สพม.๒ เตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔

635980.JPG

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนกุนนทรีรุทธารามวิทยาคม โดยมี ผู้บริหารโรงเรียน และครูที่รับผิดชอบการดำเนินงานฯ เข้าร่วมประชุมฯ

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ ประธานการประชุม กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ใช้ชื่องานว่า “ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557” เป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งศักยภาพ สุนทรียภาพและกิจกรรมสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนส่งเสริมให้ครู บุคลากรทางการศึกษาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาค และระดับชาติ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2557 ระดับภูมิภาค ภาคกลางและภาคระวันออก จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557

การประชุมเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ได้มีการปรับปรุงกิจกรรมและหลักเกณฑ์การจัดการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ตามกรอบการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง และได้มีการแบ่งโรงเรียนออกเป็น 2 โซน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

……………………………………….

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

28 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: