ประชาสัมพันธ์ สพป. ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพม.๒๙ พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ (O-NET) โรงเรียนขนาดเล็ก

637374.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ พัฒนาบุคลากรโรงเรียนขนาดเล็ก ๕ โรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาไทย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมรีเจ้นท์ อุบลราชธานี เพื่อพัฒนาทักษะการสอนและการการวัดผลของครูในกลุ่มสาระวิชาดังกล่าว ให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาจัดระบบการบริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้รับเกียรติจาก ดร.วีรพงษ์ ไตรศิวกุล รอง ผอ.สพม.๒๙ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษและขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ต่อไป และได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มานำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสาระวิชา คุณครูวิมลฉัตร มีหนองหว้า ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี…บุษบง พุฒพรหม ปชส.สพม.๒๙/ภาพ-ข่าว

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 สนองนโยบายศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ

637371.JPG

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายอบรมผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติ ในการนี้ ได้กำหนดให้มีการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 29 สิงหาคม และวันที่ 6 กันยายน 2557 สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน จำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน และคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้ารับการอบรมฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

สพป.เลย เขต 1 อบรมพัฒนาการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ขับเคลื่อนนโยบายขยายผลสู่การปฏิบัติ

637220.JPG

ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก 110 โรงเรียน ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวม 155 คน เข้ารับการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง DLTV 14 สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มี ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยผู้เข้ารับการอบรมได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการบริหารจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอย่างหลากหลาย เพื่อขยายผลเกิดการต่อยอดพัฒนา ปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

………………………..

ประณยา บุญลือ / ข่าว

พันวิภา วิเศษโวหาร / ภาพ

ภาพ-ข่าวกิจกรรมดูได้ที่

http://www.facebook.com/loei1

http://www.facebook.com/prloei1

http://www.loei1.go.th

http://www.prloei1.wordpress.com

30 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: