รวมข่าว สพป. วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

636779.jpg

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 ดร.อธิปปรัชญ์ ภัควัฒน์ภักดี ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 เป็นประธานในการเปิดอบรมการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีนโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวามหาราชและให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักว่า การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาความคิด สติปัญญา ความประพฤติ และคุณธรรมของคนในชาติ

ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 (สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1) จึงได้มีการจัดอบรมวางแผนขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

สพป.จันทบุรี เขต๒ จัดการอบรมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับ ผอ.โรงเรียน

636650.JPG

วันนี้ (๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) เวลา ๐๘.๓๐ น. นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบรี เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมการดำเนินงานขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ณ ห้องประชุม ดี สพป.จันทบุรี เขต ๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาทางไกล

ผ่านดาวเทียมไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนขนาดเล็กได้รับโอกาสทางการศึกษาเท่าเทียมกับโรงเรียน

ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และโรงเรียนในเมือง มีแนวปฏิบัติในการใช้สื่อการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รวมทั้งลดปัญหา

การขาดแคลนครู ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๔๑ คน คณะทำงานขับเคลื่อน

นโยบายสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๔๕ คน รวมจำนวน ๘๖ คน

อบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

636948.JPG

วันที่ 29 สิงหาคม 2557 นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1ประธานพบปะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขานดเล็กในสังกัด จำนวน 28 โรง และ ประธานกลุ่ม

โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยเชื่อมต่อกับโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในประเด็นการศึกษาที่ต้องพิจารณาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในพื้นที่ห่างไกล จึงได้ให้มีการจัดอบรมขยายผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อสร้างความตระหนักความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสู่การปฏิบัติระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ(โสภา ทองเมือง ภาพ/ข่าว )

29 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: