ประกาศผลสอบย่อยวิชาค.๑๐๑ ม.๑/๑ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล คะแนนส่วนที่หนึ่ง คะแนนส่วนที่สอง คะแนนรวม
5701101 กนกวรรณ เจริญไชย 5 1 6
5701102 กรรณิการ์ แสงวัน 3 2 5
5701103 กฤษฎิ์ อักษรชื่น 0 1 1
5701104 กศกนก แขกพงค์ 3 0 3
5701105 จันทร์จิรา สมมะวัง 0 3 3
5701106 จารุวรรณ นิสภกุล 3 0 3
5701107 จิดานุช วงค์กาไชย 5 1 6
5701108 จิรวัฒน์ ศรีมนตรี 1 1 2
5701109 ชวนิตย์ พงจิตรภักดิ์ 1 0 1
5701110 ชัญญานุช ถี่ถ้วน 2 4 6
5701111 ชัยยุทธ คลอวุฒิอนันต์ 2 2 4
5701112 ฐิติพร ธีรมโนธรรม 2 2 4
5701113 ฐิติพร แม่นทอง 0 1 1
5701114 ณัฐกานต์ ขำเกิด 3 4 7
5701115 ณัฐปรียา สมหวัง 4 4 8
5701116 ณัฐิณา พูลสุวรรณ 0 4 4
5701117 ทวีชัย รู้ปัญญา 2 3 5
5701118 ธนวัฒน์ พชรปรีชา 4 0 4
5701119 ธนวัฒน์ สุ่มทอง 3 2 5
5701120 นิรินดา เรืองสง่า 5 0 5
5701121 พรนภา ผ่องใส 1 5 6
5701122 พรบุญญา เอี่ยมสำราญ 4 4 8
5701123 พิมพ์นภา อาอาบี 1 0 1
5701124 ภาวิณี สิงหเสนา 1 5 6
5701125 ภาวิตา วาณิชยพงศ์ 5 2 7
5701126 ภาสวิชญ์ แวดอุดม 0 2 2
5701127 รัตนาภรณ์ เอื้อวิไลจิต 3 5 8
5701128 วริศร์ ไพบูลย์วรชาติ 4 5 9
5701129 วิภาดา สิทธิชาติ 5 5 10
5701130 วุฒิวิชญ์ ผ่านวงษ์ 4 0 4
5701131 วรยา กสิกรรม 4 3 7
5701132 ศราวุฒิ จิตรัตนกุล 3 3 6
5701133 ศิริคุปต์ ศรีอยู่กลัด 3 5 8
5701134 สุกัญญา อินทร์แจ้ง 0 5 5
5701135 สุนิสา ศิลาสิทธิ์ 2 0 2
5701136 หัสนัย ศรีสุขเอม 0 5 5
5701137 อนงค์นาฎ ตรีมงคล 4 0 4
5701138 อนุวัชร์ ลิ้มอารีย์ 5 5 10
5701139 อภิชยา เจริญศิลป์ 3 2 5
5701140 อรรถพล อะช่วยรัมย์ 5 1 6
5701141 อริศรา ชูเพ็ง 1 1 2
5701142 อาทิตย์ นาคะเมฆ 1 0 1

คะแนนสูงสุด: 10 คะแนน

คะแนนต่ำสุด: 1 คะแนน

ค่าเฉลี่ย: 4.85 คะแนน

28 สิงหาคม 2557

Advertisements
%d bloggers like this: