รวมข่าวการศึกษาสพป. วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพม.1 อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานการศึกษา และการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา แก่โรงเรียนในสังกัด

635120.JPG

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จัดการอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา ได้รับเกียรติจากนายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอประชุมพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 กรุงเทพมหานคร

การอบรมปฏิบัติการ การจัดทำ จัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานการศึกษาของโรงเรียนและเขตพื้นที่การการศึกษา จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มประสิทธิภาพใน “แนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษา แก่บุคลากรจากโรงเรียนในสังกัดที่มีประสิทธิภาพ” สามารถให้บริการอย่างสะดวก พร้อมได้สร้างเครือข่ายเพื่อระดมความคิด แนวปฏิบัติในด้านการจัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง เสนอแนะแนวทางที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่มีอยู่จำนวนมาก ให้ได้รับการบันทึกและจัดเก็บให้เป็นระเบียบ เป็นระบบ พร้อมมีแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา สามารถสืบค้น เพื่อการบริการที่ประหยัดเวลา กำลังคน มีความรวดเร็ว ราบรื่น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และถูกต้อง เป็นที่เชื่อถือ ได้รับเกียรติจาก คุณธัญญา เรืองแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดประเมินผลการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากร ซึ่งมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ และบุคลากรผู้รับผิดชอบ การจัดทำ จัดเก็บ การให้บริการข้อมูลด้านเอกสารหลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 140 คน เข้าร่วมอบรมฯ ผ่านการเรียนรู้แนวทางการจัดทำเอกสารหลักฐานการทางศึกษา และสร้างเครือข่าย ฝึกปฏิบัติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานในสถานศึกษา

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.1

ธเนศ ไชยสุวรรณ ภาพ/รายงาน

สพม.39 สร้างนักไกล่เกลี่ยรุ่นเยาว์ ลดความขัดแย้งภายในสถานศึกษา

635245.JPG

วันนี้ ที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายแดง วรศักดิ์วุฒิพงษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ ประธานเปิดการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาท ด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธีในสถานศึกษา

นายแดง ฯ กล่าวว่า “วัยรุ่นเป็นวัยของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางร่างกายและจิตใจ ถือเป็นช่วงสำคัญที่สุด อนาคตของวัยรุ่นจะเป็นอย่างไรเริ่มจากสิ่งที่ได้รับในวัยนี้ สภาพแวดล้อมและสังคมรอบ ๆ ตัวมีอิทธิพลมากต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หากสังคมที่อยู่เป็นสังคมที่ดีถือเป็นความโชคดี แต่หากอยู่ในสังคมที่ไม่ดี ก็จะได้รับและซึมซับพฤติกรรมที่ไม่ดีนั้นไปด้วย ปัจจุบันปัญหาการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในสังคมไทยเริ่มรุนแรง

ขึ้นทุกวัน บ้างก็มีทั้งที่เป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ และไม่เป็นข่าว ในแต่ละครั้งจะมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บกันทั้งสองฝ่าย สร้างความเดือดร้อนกับผู้ก่อเหตุผู้ปกครองของกลุ่มเด็กวัยรุ่น และทำลายความน่าเชื่อถือของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็น “เสาหลัก” ของการผลิตทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” ดังนั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จึงได้จัดอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาท ตามโครงการเสริมสร้างความสมานฉันท์ด้วยหลักสันติวิธีในสถานศึกษาขึ้น เพื่อสร้างและพัฒนานักเรียนแกนนำให้มีความรู้ความเข้าใจในการไกล่เกลี่ยยุติข้อพิพาทด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี ลดและแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งการทะเลาะวิวาทภายในสถานศึกษา โดยมีเนื้อหาการอบรมเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเบื้องต้น เทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การแสดงสาธิตการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก เป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ การศึกษากรณีตัวอย่าง และการวางแผนการดำเนินงานรายโรงเรียน ผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูและนักเรียนแกนนำจาก 10 โรงเรียน ๆ ละ 11 คน รวมทั้งสิ้น 110 คน

คณะครูและนักเรียน ที่เข้ารับการอบรมจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และเป็นแกนนำในการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ คอยสอดส่องดูแลและส่งข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ภายในโรงเรียน สร้างสังคมให้ยอมรับ ส่งเสริม สนับสนุนคนทำดี นักเรียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยรุ่นเยาว์ประจำศูนย์ในสถานศึกษา เป็นกลุ่มภาคีเครือข่ายคนดีของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ต่อไป.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: