บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด(BAM) มอบทุนการศึกษานักเรียนประถมศึกษา

634880.JPG

วันที่ 26 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมขวัญมณฑล นายนิคม กุณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) ให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 6 โรงเรียน รวม 36 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 108,000 บาท พร้อมอุปกรณ์การกีฬา และรถจักรยาน โรงเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาและอุปกณ์กีฬาและรถจักรยานประกอบด้วยโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านคลองเป็ด โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ โรงเรียนในจังหวัดพิจิตร จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านนาและโรงเรียนบ้านบางลายเหนือ และโรงเรียนบ้านจอมสังข์ จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสุพิน ศรีบุดดา ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน การจัดงานดังกล่าวทางบริษัทสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (BAM) จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 6 โดยเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนของเด็กไทยให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการเตรียมความพร้อมเป็นสมาชิกของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

26 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: