“หมู่บ้านรักษาศีล๕”นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข

“หมู่บ้านรักษาศีล5″นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข : ผกามาศ ใจฉลาดรายงาน

6a65fafhbc86gajbdbe77.jpg

เป็นเวลาเกือบ 40 ปีแล้ว ที่โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการทำงานของหน่วยอบรม ประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) เป็นหน่วยงานหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยความริเริ่มดำเนินการของคณะสงฆ์ ซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น ชุตินธร มหาเถระ ป.ธ.9) วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานก่อตั้งโดยริเริ่มดำเนินการทั่วสังฆมณฑลมาตั้งแต่ปี 2521 เป็นต้นมา แต่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

แต่คำว่า”หมู่บ้านศีล 5″ หรือ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” นั้น เริ่มเป็นที่สนใจของพุทธศาสนิกชนในปัจจุบันอีกครั้ง เมื่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้นำมาสานต่อ และมักจะ นำแนวคิดดังกล่าวไปให้โอวาทแก่คณะสงฆ์ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศาสนิกชนในโอกาสต่างๆ ดังดำริที่ได้ให้โอวาทไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2556 ความว่า “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5”

ต่อมาปี 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. มีแนวทางในการแก้ไข ปัญหาสังคม โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมมือสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกัน โดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ทาง คสช.จึงให้การสนับสนุนแนวคิด “หมู่บ้านรักษาศีล 5” โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้จัดโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ขึ้นอย่างเป็นทางการ

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีมอบเกียรติบัตร และป้าย “หมู่บ้านรักษาศีล 5” แก่ตัวแทนระดับ จังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ที่ จ.ลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า “โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 นี้ มีวัตถุประสงค์ 4 ประการ คือ 1.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 2.เพื่อความสามัคคีและประโยชน์สุขของประชาชน 3.เพื่อให้ประเทศชาติเกิดความร่ม เย็นและสันติสุข 4.เพื่อเป็นการสืบสานโครงการ อ.ป.ต.”

แนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เป็นเรื่องคำสอน หรือแค่เข้าร่วมโครงการ แต่มีหมู่บ้านสามารถทำได้จริง นั่นคือ “หมู่บ้านพระบาทห้วยต้ม” ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน รวมกว่า 2,000 ครัวเรือน ทุกวันจะมีการตักบาตรไหว้พระ สวดมนต์ หยุดงานในวันพระ 8 ค่ำ 15 ค่ำ เพื่อสวดมนต์ เจริญภาวนาและ รักษาศีล 5 เป็นประจำ ไม่รับประทานเนื้อสัตว์ ไม่นำสัตว์มาเลี้ยงในหมู่บ้าน ไม่ดื่มสุรา ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักกิน รู้จักใช้ รู้จัก ออม

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้กระแสโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ถือว่าได้รับการตอบรับดีมากจากคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่ต้องการให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงคณะสงฆ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน จ.ลพบุรี ด้วย โดย พระราชพุทธิวราภรณ์ (ประเทือง อาภา ธโร) เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม ในฐานะเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จ.ลพบุรี มีหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากทางจังหวัดแล้วกว่า 130 หมู่บ้าน และ วันที่ 4 กันยายนนี้ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จะเดินทางไปเป็นประธานมอบป้ายยกย่องหมู่บ้านที่ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วย

ด้าน ธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ของ จ.ลพบุรี มีการต่อยอดไปยังโรงเรียน และบ้านพักทหารด้วย โดยขณะนี้มี 22 โรงเรียน ที่ผ่านการประเมินเป็น โรงเรียนศีล 5 จากการเริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2557 และมีการประเมินโครงการเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2557 พบข้อมูลที่น่าสนใจด้วยว่า จาก เดิมที่ตัวเลขของจำนวนวัยรุ่นท้องก่อนวัยอันควร หรือแม่วัยใส ใน จ.ลพบุรี ติดอยู่ 1 ใน 10 ของประเทศ แต่หลังจากดำเนินงานหมู่บ้านศีล 5 ตัวเลขวัยรุ่น ท้องก่อนวัยอันควรใน จ.ลพบุรี ไม่ติดอยู่ในอันดับดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ข้อมูลจาก พศ. รวบรวมสถิติหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2557 พบว่า ขณะนี้ทุกจังหวัดได้ เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 แล้ว แบ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์กลางโครงการ 7,542 วัด และกำลังขยายผลให้ครบ 38,984 วัด มีหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ 5,429 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 29.07 และกำลังขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้าน 74,693 หมู่บ้าน มีประชาชนเข้าร่วมโครงการ 542,800 คน คิดเป็นร้อยละ 3.52 และกำลังขยายผลให้ได้ 61 ล้านคน ภายในปี 2560 ซึ่งผลการประเมินเบื้องต้นพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการ เสริมสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ และการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ปฏิบัติต่อตนเองและสังคมในระดับดีมาก

………………………………

(หมายเหตุ : ‘หมู่บ้านรักษาศีล5’นำประชาอยู่เย็นเป็นสุข : ผกามาศ ใจฉลาดรายงาน)

วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

Advertisements
%d bloggers like this: