สตผ.สพฐ.ศึกษาภาคสนามตามสภาพการปฏิบัติจริง ที่ สพป.นครสวรรค์ เขต ๑

632485.jpg

นางรัตนา ยศบุญ จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. พร้อมคณะ ได้มาศึกษาภาคสนามเพื่อยืนยันการดำเนินงานตามสภาพการปฏิบัติงานจริง ของ สพป. ตามโครงการการวิจัยเชิงประเมินภาพความสำเร็จของการบริหารจัดการศึกษาในภาพรวมของ สพป. ณ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 โดยมีนายบุญชอบ โตคำ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 พร้อมคณะร่วมให้การต้อนรับ เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงสภาพปัญหา อุปสรรค ด้านโอกาสทางการศึกษา คุณภาพการศึกษา และประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่ ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามเป้าหมาย ที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเยี่ยม 1 ใน 18 เขตพื้นที่ โดยผู้เข้าร่วมการสนทนากลุ่ม (Focus Group) ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม องค์คณะบุคคล ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบตามกลยุทธ์ด้านโอกาสทางการศึกษา และในภาคบ่าย ได้ศึกษาตามสภาพจริงที่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์สุขิทยา) ต่อไป ///พรพิมล จันทร์ศรี ภาพ/ข่าว

22 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: