สพม. ๕ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

631488.jpg

ดร.มณฑ์ธวัล วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 เป็นประธานเปิดโครงรรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม” เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2557-2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองให้คนไทยมีความรักสามัคคีกัน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 กำหนดเยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่ 4 จังหวัด (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง) ่ตลอดเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งได้เยี่ยมบ้านนักเรียนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เป็นลำดับแรก

20 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: