ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ๒๕๕๗

631325.jpg

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดมหกรรมเวทีวิฺชาการ ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด Simply The Best ึ๒๕๕๗ ขึันระหว่างว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพของนักเรียน ให้นักเรียนได้รู้จักแสวงหาความรู้ สร้างองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเวทีและสื่อเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งเวทีประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อแสดงศักยภาพ ผู้บริหาร ครู และนำเสนอผลงานดีเด่น ได้แก่ งานวิจัยต่าง ๆ ในการนี้ ซึ่งเป็นความร่วมร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย คือ มูลนิธิไทยรัฐ มูลนิธิร่มฉัตร สพม.๑ และะ ๒ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร สนง.คณะกรรมการการศึกษาเอกชน ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗…ภาพ/ข่าว ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.

18 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: