ประกาศผลสอบย่อยวิชาค.๑๐๑ ม.๑/๑ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-นามสกุล คะแนนส่วนที่หนึ่ง คะแนนส่วนที่สอง คะแนนรวม
5701101 กนกวรรณเจริญไชย 5 4 9
5701102 กรรณิการ์แสงวัน 0 4 4
5701103 กฤษฎิ์อักษรชื่น 2 2 4
5701104 กศกนกแขกพงค์ 2 5 7
5701105 จันทร์จิราสมมะวัง 2 1 3
5701106 จารุวรรณนิสภกุล 3 2 5
5701107 จิดานุชวงค์กาไชย 0 2 2
5701108 จิรวัฒน์ศรีมนตรี 3 0 3
5701109 ชวนิตย์พงจิตรภักดิ์ 0 3 3
5701110 ชัญญานุชถี่ถ้วน 2 3 5
5701111 ชัยยุทธคลอวุฒิอนันต์ 4 2 6
5701112 ฐิติพรธีรมโนธรรม 5 5 10
5701113 ฐิติพรแม่นทอง 4 4 8
5701114 ณัฐกานต์ขำเกิด 5 2 7
5701115 ณัฐปรียาสมหวัง 3 4 7
5701116 ณัฐิณาพูลสุวรรณ 1 3 4
5701117 ทวีชัยรู้ปัญญา 5 4 9
5701118 ธนวัฒน์พชรปรีชา 1 0 1
5701119 ธนวัฒน์สุ่มทอง 5 1 6
5701120 นิรินดาเรืองสง่า 0 2 2
5701121 พรนภาผ่องใส 4 2 6
5701122 พรบุญญาเอี่ยมสำราญ 3 3 6
5701123 พิมพ์นภาอาอาบี 1 0 1
5701124 ภาวิณีสิงหเสนา 5 3 8
5701125 ภาวิตาวาณิชยพงศ์ 2 2 4
5701126 ภาสวิชญ์แวดอุดม 3 3 6
5701127 รัตนาภรณ์เอื้อวิไลจิต 0 5 5
5701128 วริศร์ไพบูลย์วรชาติ 3 4 7
5701129 วิภาดาสิทธิชาติ 1 4 5
5701130 วุฒิวิชญ์ผ่านวงษ์ 5 4 9
5701131 วรยากสิกรรม 4 2 6
5701132 ศราวุฒิจิตรัตนกุล 5 4 9
5701133 ศิริคุปต์ศรีอยู่กลัด 5 4 9
5701134 สุกัญญาอินทร์แจ้ง 2 4 6
5701135 สุนิสาศิลาสิทธิ์ 5 4 9
5701136 หัสนัยศรีสุขเอม 1 5 6
5701137 อนงค์นาฎตรีมงคล 2 5 7
5701138 อนุวัชร์ลิ้มอารีย์ 5 5 10
5701139 อภิชยาเจริญศิลป์ 5 2 7
5701140 อรรถพลอะช่วยรัมย์ 4 1 5
5701141 อริศราชูเพ็ง 4 1 5
5701142 อาทิตย์นาคะเมฆ 3 2 5

คะแนนสูงสุด:10 คะแนน

คะแนนต่ำสุด:1 คะแนน

ค่าเฉลี่ย:5.825 คะแนน

19 สิงหาคม 2557

Advertisements
%d bloggers like this: