สพฐ.พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์ ประจำปี ๒๕๕๗

630761.JPG

จากการที่สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำรวจสภาพการมีและการใช้ห้องสมุดของสถานศึกษาในสังกัดพบว่า ปัญหาสำคัญของการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน คือ ครูผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดมีเพียงร้อยละ 20 ที่จบการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรง เหลืออีกร้อยละ 80 ที่ยังไม่จบทางด้านนี้แต่ต้องรับผิดชอบดูแลงานห้องสมุดโดยขาดความรู้ความเข้าใจงานด้านนี้โดยตรง ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถดำเนินงานห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริง สพฐ.จึงกำหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านบรรณารักษ์และผู้ช่วยบรรณารักษ์ทุกเขตพื้นที่การศึกษา โดยแบ่งหน่วยพัฒนาออกเป็น 12 หน่วย จังหวัดพิษณุโลกได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยพัฒนาภาคเหนือ จำนวน 8 รุ่น กำหนดการพัฒนา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 สิงหาคม 2557 สถานที่โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก

+โดยในวันที่ 15 สิงหาคม 2557 ได้มีพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ณ ห้องแกรนด์บอลลูน และห้องหยาดเพชร โรงแรมเรือนแพ รอยัลปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นครูที่รับผิดชอบด้านบรรณารักษ์โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1,เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต1 ,เขต2 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 จำนวน 400 คน โดยมีนางธิดาพร พานิชพันธ์ และนายประสบ ดีอินทร์ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด.

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

15 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: