อบรมปฏิบัติการครูวิชาการหลักสูตรอาเซียนสู่สากล

624191.JPG

+จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายการจัดทำหลักสูตรอาเซียนแกนกลางในสถานศึกษาและจัดสรรงบประมาณให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดอบรมให้ความรู้ครูทุกโรงเรียนในสังกัด หลักสูตร ASEAN Curriculum Sourcebook ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ทั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ช่วยกันจัดทำขึ้นทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาของแต่ละประเทศ เพื่อให้ทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนำไปใช้ให้เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 จึงได้จัดอบรมปฏิบัติการครูวิชาการทุกโรงเรียนในสังกัดรวมโรงเรียนเอกชน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 จำนวน 130 คน โดยวันที่ 4 สิงหาคม 2557 เวลา 09.30 น. มีพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร ผอ.สพป.พล.1 เป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและมีแนวทางการนำไปขยายผลและจัดทำหลักสูตรอาเซียนของทุกโรงเรียน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.วัชรี เหล่มตระกูล ศึกษานิเทศก์ งานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 เป็นวิทยากร ร่วมกับทีมวิทยากรจากโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก++++

วิภา อุทะพันธ์:ภาพ/ข่าว

04 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: