รวมข่าว สพป. วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๗

สพม.2 จัดทำระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์

627369.JPG

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแม๊กซ์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 90 คน

นายวิจิตร วิทยาวราพงศ์ ประธานพิธีเปิดกล่าวว่า พัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ e-officeเป็นนโยบายในการลดการใช้กระดาษ โดยให้สำนักงานและโรงเรียนเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในส่วนการรับส่งเอกสารแบบเดิมจะหมดสิ้นไป จะใช้ระบบ e-office สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในวันนี้(9 ส.ค.57) เป็นในส่วนของระบบงานสารบรรณ และในวันที่ 10 สิงหาคม 2557 เป็นระบบงานพัสดุ ซึ่งสิ่งที่จะเป็นอุปสรรค์ในการทำงาน มี 2 ประการ คือ ความพร้อมอุปกรณ์ และบุคลากร ทั้ง 2 ประการนั้นต้องมีความพร้อม และบุคลากรไม่ควรปรับเปลี่ยนจะทำให้งานไม่ต่อเนื่องได้ กล่าวในที่สุด

ประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-office) สพฐ. สำหรับเจ้าหน้าที่ธุรการและเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อพัฒนาระบบงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนของระบบงานสารบรรณ ระบบครุภัณฑ์ และระบบงานพัสดุ เพื่อบันทึกข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) ที่สถานศึกษาได้รับจัดสรร เพื่อบริหารจัดการในการบำรุงรักษา การแจ้งซ่อมได้ พร้อมทั้งการดูแลระบบ Sever ให้เกิดความเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น **************************

(ทิชา แสงเล็ก/ข่าว/ภาพ)

สพม.๒๙ คืนความสุข สู่ลูก สพฐ.โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน

627267.JPG

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรมรณรงค์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายที่จะให้ดำเนินการกิจกรรมปรองดองใ…ห้คนไทยมีความสามัคคีกัน เสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สนับสนุนการเฝ้าระวังสถานการณ์ด้านยาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อเป็นการกระตุ้น สร้างความสามัคคีให้กับทุกภาคส่วนในสังคมให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ โดย นายประวิทย์ หลักบุญ ผอ.สพม.๒๙ พร้อมบุคลากรในสังกัด จึงได้จัดงานรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน “สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน” ปีการศึกษา ๒๕๕๗ พร้อมทั้งจัดคาราวานเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ได้รับความยากลำบากในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนี้

๑. เพื่อร่วมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน กระตุ้นให้สถานศึกษา ผู้บริหาร และคณะครู ได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียน และนักเรียน

๒. เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่ง ผู้บริหาร คณะครู สามารถนำข้อมูลมาใช้ประกอบการคัดกรองนักเรียนได้อย่างเที่ยงตรง และนำข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไข ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น งานรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๙ ณ โรงเรียนอำนาจเจริญ ๒ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ …ศักดิ์ระพี สีมาวัน/บุษบง พุฒพรหม/ชรินภรณ์ ดอกดวง/ภาพ-ข่าว

9 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: