สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนามาตรฐานครูผู้ช่วยมุ่งสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

627067.jpg

สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ พัฒนามาตรฐานครูผู้ช่วยมุ่งสู่ครูมืออาชีพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยมีนายสุวัช พานิชวงษ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๒ เป็นประธานและบรรยายพิเศษหัวข้อ “การเป็นครูมืออาชีพ” ซึ่งได้อบรมครูผู้ช่วยที่บรรจุ ปี ๒๕๕๕-ปี ๒๕๕๖ มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๔๖ คน วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อเป็นการพัฒนา ส่งเสริม และให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ ให้กับข้าราชการครูที่ได้รับการบรรจุใหม่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้เข้าสู่เส้นทางของการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ อย่างยั่งยืน มีความรู้ในด้านการเรียนการสอนและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การแก้ปัญหาการประพฤติ ปฏิบัติตน ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพและป้องกันการถูกดำเนินการทางวินัย สร้างจิตสำนึกให้มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพ ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และสร้างความสัมพันธ์อันดี เป็นเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างครูผู้ช่วย มีนางรัฐพร รุ่งเรือง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ…

08 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisements
%d bloggers like this: