สังคมราชภัฏประจำวันที่๖ส.ค.๒๕๕๗

6a55cb5bebgcjeaabb9fb.jpg

.. “สังคมราชภัฏ” ผ่าน “คม ชัด ลึก” ผ่านไปอีกครั้งสำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลันราชภัฏเขตกรุงเทพมหานคร และเขตภาคกลาง ช่วงวันที่ 29 ก.ค.- 5 ส.ค. ณ เวทีใหม่ สวนอัมพร กรุงเทพฯ ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ อธิการบดี มรภ.สวนดุสิต หนึ่งในความรับผิดชอบหลักในหลายพิธีการ งานพีอาร์นับเป็นความสำเร็จที่น่าพอใจ แม้ว่าจะติดปัญหาในการสื่อสารข้อมูลหลายแห่งก็ตาม

..สภา มรภ.สวนดุสิต มีมติถวายปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาไทย แด่ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นพระนักปราชญ์ นักเทศน์ นักปาฐกถา และนักสอน ชั้นเยี่ยมทั้งความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาไทย มีผลงานทางพระพุทธศาสนาเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกด้วยศาสนนิพนธ์

..อีกท่านที่สภา มรภ.สวนดุสิต มีมติมอบ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารการศึกษา แก่ นางศิริพร กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ. เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณธรรม และเป็นผู้มีคุณูปการต่อวงการวิชาชีพครู จนได้รับโล่เกียรติยศในฐานะเป็นผู้มีคุณูปการสูงส่งต่อการศึกษาแห่งชาติ ท่านผู้นี้ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะของเจ้าพ่อแห่งสวนดุสิตโพล ปลื้มเป็นพิเศษ ..ที่นี่ก็ชื่นชมยินดีเช่นกัน เมื่อ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดี มรภ.หมู่บ้านจอมบึง ต้อนรับ นิสิต จันทร์สมวงศ์ พ่อเมือง จ.ราชบุรี ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ นายเกรียงไกร ศรีวรขันธ์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา นายทศพล สิทธิวัจน์ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชามวยไทยศึกษา และนายพันธุ์ แก้วนุ้ย ปริญญานิเทศศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ..ส่วน ผศ.สมเดช นิลพันธุ์ อธิการบดี มรภ.นครปฐม เลี้ยงฉลองยินดีแก่บัณฑิตใหม่ พร้อมเปิดแนะนำตัวบัณฑิตดีเด่นในงาน “เฟื่องฟ้าราตรี 2557” ได้แก่ รัตนา สุระประเสริฐ แห่งคณะครุศาสตร์ ปรเมธ วงษ์ทอง คณะมนุษยศาสตร์ฯ นัฐพร พวงศิริทรัพย์ และ หทัยรัตน์ จตุรวัฒนา คณะวิทยาการจัดการ ปิดท้ายด้วยคณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้แก่ ศักดิ์สกุล คลังชะนัง ..ต้อนรับเปิดภาคเรียน รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการ กกอ. ทำหนังสือกำชับทุกมหาวิทยาลัยดูแลกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ โดยเฉพาะยาเสพติด และต้องไร้แอลกอฮอล์ทุกชนิด หวังว่าเสียงเตือนคงไม่เป็นหมัน

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557

ขอบคุณแหล่งข้อมูล: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

%d bloggers like this: